SFS 2010:1348 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

101348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att nuvarande 14 kap. 1 § ska betecknas 14 kap. 2 §,
dels att 13 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 14 kap. 1 §, av följande ly-

delse.

13 kap.

2 §

I förhållandet mellan å ena sidan ett sådant organ som avses i 2 kap.

4 §, beträffande den verksamhet som anges i bilagan till denna lag, eller ett
sådant organ som avses i 2 kap. 3 §, och å andra sidan organets anställda el-
ler uppdragstagare enligt 2 kap. 1 §, gäller vad som föreskrivs i tryckfrihets-
förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen om

1. rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande,
2. förbud mot att ingripa mot bruk eller missbruk av tryckfriheten eller

yttrandefriheten eller medverkan till sådant bruk eller missbruk, och

3. förbud mot att efterforska upphovsman, meddelare, den som har utgett

eller avsett att utge en framställning i tryckt skrift, den som har tillhandahål-
lit eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett ra-
dioprogram eller en teknisk upptagning och den som har framträtt i en sådan
framställning.

Vad som föreskrivs i första stycket om anställda och uppdragstagare gäl-

ler inte verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamot
eller styrelsesuppleant i organet.

I 14 kap. 1 § finns bestämmelser om ansvar för vissa överträdelser av för-

buden i första stycket 2 och 3.

14 kap.

1 §

Den som uppsåtligen ingriper i strid med 13 kap. 2 § första stycket 2

döms, om åtgärden utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplin-
påföljd eller en liknande åtgärd, till böter eller fängelse i högst ett år. Det-

1 Prop. 2009/10:81, bet. 2010/11:KU3, rskr. 2010/11:26.

SFS 2010:1348

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1348

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

samma gäller den som uppsåtligen efterforskar i strid med 13 kap. 2 § första
stycket 3.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)