SFS 2010:1349 Lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

101349.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1, 3, 6 och 9 §§, 2 kap. 4 och

5 §§, 3 kap. 1 och 12 §§ samt 7 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen

2 ska ha

följande lydelse.

1 kap.

1 §

Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt

enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överfö-
ringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljud-
upptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar,
åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt

meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt ska-
pande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna
grundlag.

Vad som sägs i grundlagen om radioprogram gäller förutom program i

ljudradio också program i television och innehållet i vissa andra överföringar
av ljud, bild eller text som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor samt
innehållet i vissa offentliga uppspelningar ur en databas.

Med tekniska upptagningar avses i denna grundlag upptagningar som

innehåller text, bild eller ljud och som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt
uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för

automatiserad behandling.

3 §

Det får inte förekomma att något som är avsett att framföras i ett radio-

program eller en teknisk upptagning först måste granskas av en myndighet
eller något annat allmänt organ. Inte heller är det tillåtet för myndigheter och
andra allmänna organ att utan stöd i denna grundlag, på grund av det kända
eller väntade innehållet i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, för-
bjuda eller hindra dess offentliggörande eller spridning bland allmänheten.

Trots första stycket får det genom lag meddelas föreskrifter om gransk-

ning och godkännande av rörliga bilder i filmer, videogram eller andra tek-

1 Prop. 2009/10:81, bet. 2009/10:KU18, rskr. 2009/10:303, bet. 2010/11:KU3, rskr.
2010/11:26.

2 Yttrandefrihetsgrundlagen omtryckt 2002:909.

SFS 2010:1349

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1349

niska upptagningar som ska visas offentligt samt av rörliga bilder i en sådan
offentlig uppspelning ur en databas som avses i 9 § första stycket 3.

Det får inte utan stöd i denna grundlag förekomma att myndigheter och

andra allmänna organ på grund av innehållet i radioprogram och tekniska
upptagningar förbjuder eller hindrar innehav eller användning av sådana tek-
niska hjälpmedel som behövs för att kunna ta emot radioprogram eller för att
kunna uppfatta innehållet i tekniska upptagningar. Detsamma gäller förbud
mot anläggande av trådnät för sändning av radioprogram.

6 §

Grundlagen är tillämplig på sändningar av radioprogram som är riktade

till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel. Som
sändningar av radioprogram anses också tillhandahållande till allmänheten
på särskild begäran av direktsända eller inspelade program, om starttidpunk-
ten och innehållet inte kan påverkas av mottagaren.

I fråga om radioprogram som förmedlas genom satellitsändning som utgår

från Sverige gäller vad som i denna grundlag föreskrivs om radioprogram i
allmänhet.

I lag får föreskrivas om undantag från denna grundlag i fråga om radio-

program som huvudsakligen är avsedda att tas emot utomlands och radiopro-
gram som sänds genom tråd men inte är avsedda att tas emot av någon större
allmänhet. Sådant undantag får dock inte gälla vad som föreskrivs i 2 och
3 §§.

9 §

Denna grundlags föreskrifter om radioprogram tillämpas också, i andra

fall än som avses i 6 § första stycket andra meningen, när en redaktion för en
periodisk skrift eller för radioprogram, ett företag för yrkesmässig framställ-
ning av tryckta eller därmed enligt tryckfrihetsförordningen jämställda skrif-
ter eller av tekniska upptagningar eller en nyhetsbyrå med hjälp av elektro-
magnetiska vågor

1. på särskild begäran tillhandahåller allmänheten information ur en data-

bas, vars innehåll kan ändras endast av den som driver verksamheten, direkt
genom överföring eller indirekt genom framställning av en teknisk upptag-
ning, en skrift eller en bild,

2. annars, enligt överenskommelser i förväg, tillhandahåller allmänheten

information som överförs direkt ur en sådan databas som anges i 1, eller

3. genom offentlig uppspelning tillhandahåller allmänheten information

ur en sådan databas som anges i 1.

Vad som sägs i första stycket gäller också annan som har utgivningsbevis

för sådan verksamhet. För att utgivningsbevis ska utfärdas krävs att

– verksamheten är ordnad på det sätt som anges i första stycket och att

överföringarna utgår från Sverige,

– behörig utgivare utsetts och åtagit sig uppdraget,
– verksamheten har ett namn som är sådant att det inte lätt kan förväxlas

med namn på en annan verksamhet enligt denna paragraf.

Ett utgivningsbevis gäller för en period av tio år från utfärdandet. Därefter

förfaller beviset. Beviset får förnyas, varje gång för tio år från utgången av
den föregående tioårsperioden, om det finns förutsättningar att utfärda så-
dant bevis. Utgivningsbevis får återkallas om förutsättningar att utfärda så-
dant bevis inte längre finns, om verksamheten inte påbörjats inom sex måna-
der från den dag då utgivningsbeviset utfärdades eller om den som drev

background image

3

SFS 2010:1349

verksamheten anmält att den upphört. Om utgivningsbeviset förfaller eller
återkallas, tillämpas därefter föreskrifter i lag eller annan författning.

Närmare bestämmelser om utfärdande, förfall, förnyelse och återkallelse

av utgivningsbevis meddelas i lag.

Varje databas ska ha ett namn. Närmare bestämmelser om sådana namn

meddelas i lag.

Föreskrifter om straff för den som bryter mot en föreskrift som meddelats

med stöd av fjärde eller femte stycket meddelas i lag.

2 kap.

4 §

Ingen myndighet eller annat allmänt organ får efterforska

1. upphovsmannen till en framställning som har offentliggjorts eller varit

avsedd att offentliggöras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning eller
den som har framträtt i en sådan framställning,

2. den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställ-

ning för offentliggörande i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, el-
ler

3. den som har lämnat uppgifter enligt 1 kap. 2 §.
Förbudet hindrar inte efterforskning i fall då denna grundlag medger åtal

eller annat ingripande. I sådana fall ska dock den i 3 § angivna tystnadsplik-
ten beaktas.

Inte heller får en myndighet eller ett annat allmänt organ ingripa mot nå-

gon för att han eller hon i ett radioprogram eller en teknisk upptagning har
brukat sin yttrandefrihet eller medverkat till ett sådant bruk.

5 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot sin tystnadsplikt

enligt 3 § ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller
den som i ett radioprogram eller en teknisk upptagning uppsåtligen eller av
oaktsamhet lämnar felaktiga uppgifter om vem som är framställningens upp-
hovsman eller har tillhandahållit den för offentliggörande, vem som framträ-
der i den eller vem som har lämnat uppgifter i den.

För efterforskning i strid med 4 § första och andra styckena döms, om ef-

terforskningen har skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst ett år.

För uppsåtligt ingripande i strid med 4 § tredje stycket döms, om åtgärden

utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en lik-
nande åtgärd, till böter eller fängelse i högst ett år.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast om mål-

säganden har anmält brottet till åtal.

3 kap.

1 §

Varje svensk medborgare och svensk juridisk person har rätt att sända

radioprogram genom tråd.

Den frihet som följer av första stycket hindrar inte att det i lag meddelas

föreskrifter i fråga om

1. skyldighet för nätinnehavare att ge utrymme för vissa program i den ut-

sträckning det behövs med hänsyn till allmänhetens intresse av tillgång till
allsidig upplysning,

background image

4

SFS 2010:1349

2. skyldighet för nätinnehavare att ge utrymme för överföringar i den ut-

sträckning det behövs med hänsyn till intresset av konkurrens beträffande
sådana överföringar i nätet eller allmänhetens intresse av tillgång till sådana
överföringar,

3. skyldighet för nätinnehavare att vidta åtgärder för att tillförsäkra motta-

garkretsen inflytande över programvalet,

4. skyldighet för den som sänder program i television att utforma sänd-

ningarna på ett sådant sätt att programmen genom textning, tolkning, uppläst
text eller liknande teknik blir tillgängliga för personer med funktionsnedsätt-
ning, eller

5. ingripanden mot fortsatt sändning av ett utbud som inriktas på vålds-

framställningar, pornografiska bilder eller hets mot folkgrupp.

12 §

Bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte att det meddelas före-

skrifter i lag om straff och särskild rättsverkan för den som

1. förevisar pornografiska bilder på eller vid allmän plats genom skyltning

eller något liknande förfarande som kan väcka allmän anstöt,

2. utan föregående beställning med post eller på annat sätt tillställer någon

pornografiska bilder, eller

3. bland barn och ungdom sprider tekniska upptagningar som genom sitt

innehåll kan verka förråande eller medföra annan allvarlig fara för de unga.

Detsamma gäller i fråga om straff och särskild rättsverkan för den som

bryter mot föreskrifter om granskning och godkännande av filmer, video-
gram eller andra tekniska upptagningar med rörliga bilder som ska visas of-
fentligt samt av rörliga bilder i en sådan offentlig uppspelning ur en databas
som avses i 1 kap. 9 § första stycket 3.

I lag får meddelas föreskrifter med syfte att förebygga spridning genom

teknisk upptagning av kartor, ritningar eller bilder som återger Sverige helt
eller delvis och innehåller upplysningar av betydelse för rikets försvar.

7 kap.

1 §

Bestämmelserna i 9 kap. 1–4 §§ tryckfrihetsförordningen om tillsyn

och åtal ska gälla också i fråga om radioprogram och tekniska upptagningar
och i fråga om yttrandefrihetsmål. Justitiekanslern får överlämna åt allmän
åklagare att vara åklagare i yttrandefrihetsmål om ansvar eller konfiskering
på grund av olaga våldsskildring, hets mot folkgrupp, brott mot medborger-
lig frihet, olaga hot, hot mot tjänsteman eller övergrepp i rättssak i tekniska
upptagningar. Rätten att väcka allmänt åtal får dock inte överlämnas när det
gäller yttrandefrihetsbrotten hets mot folkgrupp eller brott mot medborgerlig
frihet.

Den tid inom vilken allmänt åtal för yttrandefrihetsbrott ska väckas är i

fråga om radioprogram sex månader från det att programmet sändes eller, i
fråga om tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § första stycket 1 och 2, från
den tidpunkt när informationen inte längre tillhandahölls. I fråga om sådan
offentlig uppspelning ur en databas som avses i 1 kap. 9 § första stycket 3 är
tiden sex månader från uppspelningen. Beträffande tekniska upptagningar är
tiden ett år från det att upptagningen gavs ut. Beträffande sådana upptag-
ningar som saknar någon av de i 3 kap. 13 § föreskrivna uppgifterna gäller
dock vad som är föreskrivet i lag om tid för väckande av talan med den be-

background image

5

SFS 2010:1349

gränsningen att allmänt åtal inte får väckas senare än två år från det att Justi-
tiekanslern fick kännedom om upptagningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTRÖM
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010