SFS 2010:1350 Lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

101350.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och
konkurrensförhållanden;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

För att tillgodose de behov av uppgifter om marknads- och konkurrens-

förhållanden som Konkurrensverket har för att främja en effektiv konkurrens
i privat och offentlig verksamhet och en effektiv offentlig upphandling får
Konkurrensverket ålägga

1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter eller hand-

lingar, eller

2. en kommun eller ett landsting som driver verksamhet av ekonomisk

eller kommersiell natur att redovisa kostnader och intäkter i verksamheten.

Ett åläggande gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

2 §

Uppgiftsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte

1. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av konkurrenslagen

(2008:579),

2. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av lagen (2007:1091)

om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom område-
na vatten, energi, transporter och posttjänster eller lagen (2008:962) om val-
frihetssystem,

3. överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller

andra anställningsvillkor,

4. företagshemligheter av teknisk natur,
5. skriftlig handling vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat el-

ler en advokats biträde inte får höras som vittne om innehållet, och som
innehas av advokaten eller biträdet eller den till förmån för vilken tystnads-
plikten gäller.

3 §

Den som är uppgiftsskyldig enligt denna lag får inte betungas onödigt.

4 §

Ett åläggande enligt 1 § får förenas med vite. Detta gäller dock inte om

åläggandet riktar sig mot någon i dennes egenskap av upphandlande myn-
dighet enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller upp-
handlande enhet enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster.

1 Prop. 2009/10:218, bet. 2010/11:NU4, rskr. 2010/11:9.

SFS 2010:1350

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1350

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag förs av

Konkurrensverket vid tingsrätt. Stockholms tingsrätt är alltid behörig att prö-
va en sådan talan.

5 §

Beslut av Konkurrensverket om åläggande enligt 1 § får överklagas

hos Marknadsdomstolen. Vid handläggningen i Marknadsdomstolen tilläm-
pas lagen (1996:242) om domstolsärenden. I fråga om rättegångskostnader
tillämpas dock 31 kap. rättegångsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011, då lagen (1956:245) om

uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden ska upphöra att
gälla.

2. Beslut som har meddelats enligt den upphävda lagen ska fortfarande

gälla.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANNA-KARIN HATT
(Näringsdepartementet)