SFS 2010:1352 Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

101352.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:417) om
marknadsdomstol m.m.;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1970:417) om mark-

nadsdomstol m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

1. konkurrenslagen (2008:579),
2. marknadsföringslagen (2008:486),
3. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,
4. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,
5. lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsument-

myndigheter och konsumentorganisationer,

6. försäkringsavtalslagen (2005:104),
7. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
8. lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
9. lagen (2010:510) om lufttransporter,
10. lagen (1986:436) om näringsförbud, och
11. lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och

konkurrensförhållanden.

Bestämmelserna i 14�22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt kon-

kurrenslagen, marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen, lagen om insyn
i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen om franchisegivares in-
formationsskyldighet, lagen om lufttransporter, lagen om näringsförbud eller
lagen om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensför-
hållanden. I mål enligt marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen eller
lagen om franchisegivares informationsskyldighet tillämpas inte heller
13 a §. I stället gäller rättegångsreglerna i dessa lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:218, bet. 2010/11:NU4, rskr. 2010/11:9.

2 Senaste lydelse 2010:511.

SFS 2010:1352

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010