SFS 2010:1353 Lag om ändring i lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal

101353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:581) om gruppundantag
för vertikala konkurrensbegränsande avtal;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2008:581) om gruppun-

dantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal ska ha följande lydelse.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel
101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av verti-
kala avtal och samordnade förfaranden

2 på motsvarande sätt, med undantag

av artiklarna 2.1, 6, 9 och 10. Dock ska i artikel 1 b och h ⬝artikel 101.1 i för-
draget⬝ och i artikel 2.2 ⬝artikel 101 i fördraget⬝ ersättas med ⬝2 kap. 1 §
konkurrenslagen (2008:579)⬝. Vidare ska hänvisningar till undantaget i arti-
kel 2 avse 2 § i förening med 1 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller till utgången av maj 2011 för avtal som var i

kraft den 1 januari 2011. �ldre föreskrifter gäller dock inte för avtal som vid
den tidpunkten uppfyller villkoren för gruppundantag enligt de nya före-
skrifterna.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:236, bet. 2010/11:NU5, rskr. 2010/11:10.

2 EUT L 102, 23.4.2010, s. 1 (Celex 32010R0330).

SFS 2010:1353

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010