SFS 2010:1354 Lag om ändring i lagen (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn

101354.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:584) om gruppundantag
för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom
motorfordonssektorn;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2008:584) om

gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom
motorfordonssektorn ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas på vertikala avtal, om de avser de villkor enligt

vilka parterna kan köpa, sälja eller återförsälja reservdelar till motorfordon
eller tillhandahålla reparations- och underhållstjänster för motorfordon.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tillämpas

på avtal enligt denna lag.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EU) nr 461/2010 av den 27 maj 2010 om tillämpningen av artikel
101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av verti-
kala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn

2 på mot-

svarande sätt, med undantag av artiklarna 2�4 och 6�8. Dock ska hänvis-
ningar till undantaget avse 2 § i förening med 1 §.

För avtalen gäller att kraven för undantag enligt lagen (2008:581) om

gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal ska vara upp-
fyllda.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller till utgången av maj 2013 för vertikala avtal,

om de avser villkoren för parternas inköp, försäljning eller återförsäljning av
nya motorfordon.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:236, bet. 2010/11:NU5, rskr. 2010/11:10.

2 EUT L 129, 28.5.2010, s. 52 (Celex 32010R0461).

SFS 2010:1354

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:584) om gruppundantag
för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom
motorfordonssektorn;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2008:584) om

gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom
motorfordonssektorn ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas på vertikala avtal, om de avser de villkor enligt

vilka parterna kan köpa, sälja eller återförsälja reservdelar till motorfordon
eller tillhandahålla reparations- och underhållstjänster för motorfordon.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tillämpas

på avtal enligt denna lag.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EU) nr 461/2010 av den 27 maj 2010 om tillämpningen av artikel
101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av verti-
kala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn

2 på mot-

svarande sätt, med undantag av artiklarna 2�4 och 6�8. Dock ska hänvis-
ningar till undantaget avse 2 § i förening med 1 §.

För avtalen gäller att kraven för undantag enligt lagen (2008:581) om

gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal ska vara upp-
fyllda.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller till utgången av maj 2013 för vertikala avtal,

om de avser villkoren för parternas inköp, försäljning eller återförsäljning av
nya motorfordon.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:236, bet. 2010/11:NU5, rskr. 2010/11:10.

2 EUT L 129, 28.5.2010, s. 52 (Celex 32010R0461).

SFS 2010:1354

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010