SFS 2010:1354 Lag om ändring i lagen (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn

101354.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:584) om gruppundantag
för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom
motorfordonssektorn;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2008:584) om

gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom
motorfordonssektorn ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas på vertikala avtal, om de avser de villkor enligt

vilka parterna kan köpa, sälja eller återförsälja reservdelar till motorfordon
eller tillhandahålla reparations- och underhållstjänster för motorfordon.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tillämpas

på avtal enligt denna lag.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EU) nr 461/2010 av den 27 maj 2010 om tillämpningen av artikel
101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av verti-
kala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn

2 på mot-

svarande sätt, med undantag av artiklarna 2–4 och 6–8. Dock ska hänvis-
ningar till undantaget avse 2 § i förening med 1 §.

För avtalen gäller att kraven för undantag enligt lagen (2008:581) om

gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal ska vara upp-
fyllda.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller till utgången av maj 2013 för vertikala avtal,

om de avser villkoren för parternas inköp, försäljning eller återförsäljning av
nya motorfordon.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:236, bet. 2010/11:NU5, rskr. 2010/11:10.

2 EUT L 129, 28.5.2010, s. 52 (Celex 32010R0461).

SFS 2010:1354

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:584) om gruppundantag
för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom
motorfordonssektorn;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2008:584) om

gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom
motorfordonssektorn ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas på vertikala avtal, om de avser de villkor enligt

vilka parterna kan köpa, sälja eller återförsälja reservdelar till motorfordon
eller tillhandahålla reparations- och underhållstjänster för motorfordon.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tillämpas

på avtal enligt denna lag.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EU) nr 461/2010 av den 27 maj 2010 om tillämpningen av artikel
101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av verti-
kala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn

2 på mot-

svarande sätt, med undantag av artiklarna 2–4 och 6–8. Dock ska hänvis-
ningar till undantaget avse 2 § i förening med 1 §.

För avtalen gäller att kraven för undantag enligt lagen (2008:581) om

gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal ska vara upp-
fyllda.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller till utgången av maj 2013 för vertikala avtal,

om de avser villkoren för parternas inköp, försäljning eller återförsäljning av
nya motorfordon.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:236, bet. 2010/11:NU5, rskr. 2010/11:10.

2 EUT L 129, 28.5.2010, s. 52 (Celex 32010R0461).

SFS 2010:1354

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;