SFS 2010:1355 Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

101355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tryckfrihetsförordningen;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 10 § tryckfrihetsförord-

ningen

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

10 §

Denna förordning är inte tillämplig på pornografiska bilder av perso-

ner vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:70, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274, bet. 2010/11:KU5, rskr.
2010/11:27.

2 Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2002:908.

SFS 2010:1355

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010