SFS 2010:1358 Förordning om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

101358.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:964) med
instruktion för Statens väg- och
transportforskningsinstitut;

utfärdad den 25 november 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:964) med instruk-

tion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

dels att 8 § ska upphöra att gälla,
dels att 7 § ska ha följande lydelse.

7 §

Behörig att anställas som professor är den som har vetenskaplig skick-

lighet. I fråga om bedömningsgrunder vid anställning som professor gäller
4 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) i tillämpliga delar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:1358

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010