SFS 2010:1359 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

101359.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1980:424) om �tg�rder mot <br/>f�rorening fr�n fartyg;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 6 kap. 3 � och 7 kap. 6 a � lagen</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1980:424) om �tg�rder mot f�rorening fr�n fartyg ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid en inspektion ska det kontrolleras att fartyget och dess utrustning</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">�r i det skick och att driftf�rh�llandena �r s�dana som beh�vs f�r att f�rebyg-<br/>ga f�rorening. Vid en inspektion f�r det �ven kontrolleras om det har skett en<br/>misst�nkt �vertr�delse av best�mmelser i denna lag eller i f�reskrifter som<br/>har meddelats med st�d av lagen. Inspektionen f�r vidare g�lla kontroll av<br/>efterlevnaden av s�dana best�mmelser som har meddelats med st�d av 3 kap.<br/>8 � 1.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om utl�ndska fartyg som har certifikat som avses i 4 kap. 1 � eller</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">motsvarande handlingar som har utf�rdats av beh�riga utl�ndska myndighe-<br/>ter ska inspektionen begr�nsas till granskning av dessa handlingar och av<br/>handlingar som avses i 5 kap. 1 � samt till kontroll av det system som an-<br/>v�nds f�r att hindra p�v�xt p� fartygets skrov, s�vida </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. det inte finns grundad anledning att anta att fartyget eller dess utrust-</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ning eller driftf�rh�llanden i v�sentliga avseenden avviker fr�n uppgifterna i<br/>certifikaten eller handlingarna, eller </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. inneh�llet i certifikaten eller handlingarna inte �r tillr�ckligt f�r att be-</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">kr�fta en misst�nkt �vertr�delse av best�mmelser i denna lag eller i f�re-<br/>skrifter som har meddelats med st�d av denna lag eller i internationella �ver-<br/>enskommelser som �r bindande f�r Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">f�reskrifter om undantag fr�n den begr�nsning som anges i andra stycket un-<br/>der f�ruts�ttning att det f�ljer av Europaparlamentets och r�dets direktiv<br/>2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:500px;white-space:nowrap" class="ft13">4 eller av Paris Me-</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">morandum of Understanding on Port State Control.</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:231, bet. 2010/11:TU4, rskr. 2010/11:34.</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om<br/>hamnstatskontroll (EUT L 131, 28.5.2009, s. 57, Celex 32009L0016).</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2003:366.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">4 EUT L 131, 28.5.2009, s. 57, Celex 32009L0016.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1359</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1359</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen f�r meddela s�dana f�reskrifter om f�rbud f�r fartyg att</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">anl�pa svensk hamn som f�ljer av ett direktiv eller en f�rordning som anta-<br/>gits inom Europeiska unionen eller av n�got internationellt avtal eller mot-<br/>svarande som Sverige har ing�tt.</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett fartyg har f�rbjudits att anl�pa svensk hamn enligt f�reskrifter som</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">har meddelats med st�d av f�rsta stycket, f�r Transportstyrelsen �ven f�rbju-<br/>da svenska hamnar att ta emot det fartyget. Detsamma g�ller om fartyget har<br/>f�rbjudits att anl�pa hamn med st�d av Europaparlamentets och r�dets f�r-<br/>ordning (EG) nr 417/2002 av den 18 februari 2002 om ett p�skyndat inf�ran-<br/>de av krav p� dubbelskrov eller likv�rdig konstruktion f�r oljetankfartyg<br/>med enkelskrov och om upph�vande av r�dets f�rordning (EG) nr 2978/94.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2008:1364.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1980:424) om �tg�rder mot
f�rorening fr�n fartyg;

utf�rdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 6 kap. 3 � och 7 kap. 6 a � lagen

(1980:424) om �tg�rder mot f�rorening fr�n fartyg ska ha f�ljande lydelse.

6 kap.

3 �

3

Vid en inspektion ska det kontrolleras att fartyget och dess utrustning

�r i det skick och att driftf�rh�llandena �r s�dana som beh�vs f�r att f�rebyg-
ga f�rorening. Vid en inspektion f�r det �ven kontrolleras om det har skett en
misst�nkt �vertr�delse av best�mmelser i denna lag eller i f�reskrifter som
har meddelats med st�d av lagen. Inspektionen f�r vidare g�lla kontroll av
efterlevnaden av s�dana best�mmelser som har meddelats med st�d av 3 kap.
8 � 1.

I fr�ga om utl�ndska fartyg som har certifikat som avses i 4 kap. 1 � eller

motsvarande handlingar som har utf�rdats av beh�riga utl�ndska myndighe-
ter ska inspektionen begr�nsas till granskning av dessa handlingar och av
handlingar som avses i 5 kap. 1 � samt till kontroll av det system som an-
v�nds f�r att hindra p�v�xt p� fartygets skrov, s�vida

1. det inte finns grundad anledning att anta att fartyget eller dess utrust-

ning eller driftf�rh�llanden i v�sentliga avseenden avviker fr�n uppgifterna i
certifikaten eller handlingarna, eller

2. inneh�llet i certifikaten eller handlingarna inte �r tillr�ckligt f�r att be-

kr�fta en misst�nkt �vertr�delse av best�mmelser i denna lag eller i f�re-
skrifter som har meddelats med st�d av denna lag eller i internationella �ver-
enskommelser som �r bindande f�r Sverige.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om undantag fr�n den begr�nsning som anges i andra stycket un-
der f�ruts�ttning att det f�ljer av Europaparlamentets och r�dets direktiv
2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll

4 eller av Paris Me-

morandum of Understanding on Port State Control.

1 Prop. 2009/10:231, bet. 2010/11:TU4, rskr. 2010/11:34.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om
hamnstatskontroll (EUT L 131, 28.5.2009, s. 57, Celex 32009L0016).

3 Senaste lydelse 2003:366.

4 EUT L 131, 28.5.2009, s. 57, Celex 32009L0016.

SFS 2010:1359

Utkom fr�n trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1359

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

7 kap.

6 a �

5

Regeringen f�r meddela s�dana f�reskrifter om f�rbud f�r fartyg att

anl�pa svensk hamn som f�ljer av ett direktiv eller en f�rordning som anta-
gits inom Europeiska unionen eller av n�got internationellt avtal eller mot-
svarande som Sverige har ing�tt.

Om ett fartyg har f�rbjudits att anl�pa svensk hamn enligt f�reskrifter som

har meddelats med st�d av f�rsta stycket, f�r Transportstyrelsen �ven f�rbju-
da svenska hamnar att ta emot det fartyget. Detsamma g�ller om fartyget har
f�rbjudits att anl�pa hamn med st�d av Europaparlamentets och r�dets f�r-
ordning (EG) nr 417/2002 av den 18 februari 2002 om ett p�skyndat inf�ran-
de av krav p� dubbelskrov eller likv�rdig konstruktion f�r oljetankfartyg
med enkelskrov och om upph�vande av r�dets f�rordning (EG) nr 2978/94.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:1364.

;