SFS 2010:1359 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

101359.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 6 kap. 3 § och 7 kap. 6 a § lagen

(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg ska ha följande lydelse.

6 kap.

3 §

3

Vid en inspektion ska det kontrolleras att fartyget och dess utrustning

är i det skick och att driftförhållandena är sådana som behövs för att förebyg-
ga förorening. Vid en inspektion får det även kontrolleras om det har skett en
misstänkt överträdelse av bestämmelser i denna lag eller i föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen. Inspektionen får vidare gälla kontroll av
efterlevnaden av sådana bestämmelser som har meddelats med stöd av 3 kap.
8 § 1.

I fråga om utländska fartyg som har certifikat som avses i 4 kap. 1 § eller

motsvarande handlingar som har utfärdats av behöriga utländska myndighe-
ter ska inspektionen begränsas till granskning av dessa handlingar och av
handlingar som avses i 5 kap. 1 § samt till kontroll av det system som an-
vänds för att hindra påväxt på fartygets skrov, såvida

1. det inte finns grundad anledning att anta att fartyget eller dess utrust-

ning eller driftförhållanden i väsentliga avseenden avviker från uppgifterna i
certifikaten eller handlingarna, eller

2. innehållet i certifikaten eller handlingarna inte är tillräckligt för att be-

kräfta en misstänkt överträdelse av bestämmelser i denna lag eller i före-
skrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller i internationella över-
enskommelser som är bindande för Sverige.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från den begränsning som anges i andra stycket un-
der förutsättning att det följer av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll

4 eller av Paris Me-

morandum of Understanding on Port State Control.

1 Prop. 2009/10:231, bet. 2010/11:TU4, rskr. 2010/11:34.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om
hamnstatskontroll (EUT L 131, 28.5.2009, s. 57, Celex 32009L0016).

3 Senaste lydelse 2003:366.

4 EUT L 131, 28.5.2009, s. 57, Celex 32009L0016.

SFS 2010:1359

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1359

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

7 kap.

6 a §

5

Regeringen får meddela sådana föreskrifter om förbud för fartyg att

anlöpa svensk hamn som följer av ett direktiv eller en förordning som anta-
gits inom Europeiska unionen eller av något internationellt avtal eller mot-
svarande som Sverige har ingått.

Om ett fartyg har förbjudits att anlöpa svensk hamn enligt föreskrifter som

har meddelats med stöd av första stycket, får Transportstyrelsen även förbju-
da svenska hamnar att ta emot det fartyget. Detsamma gäller om fartyget har
förbjudits att anlöpa hamn med stöd av Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 417/2002 av den 18 februari 2002 om ett påskyndat införan-
de av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg
med enkelskrov och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2978/94.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:1364.