SFS 2010:1360 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

101360.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om fartygssäkerhetslagen

(2003:364)

dels att 5 kap. 9 § och 22 § samt 7 kap. 2, 6 och 7 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 16 a §, samt närmast

före 5 kap. 16 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 kap.

9 §

3

Tillsyn av utländska fartyg sker genom inspektion. När det gäller för-

hållanden som omfattas av certifikat, ska inspektionen begränsas till gransk-
ning av fartygets certifikat eller motsvarande handlingar enligt 7 kap. 3 §,
om det inte finns grundad anledning att anta att fartyget, dess utrustning eller
säkerhetsorganisation avviker från uppgifterna i certifikaten eller handling-
arna i något väsentligt avseende. Denna begränsning gäller inte om föreskrif-
ter har meddelats med stöd av 7 kap. 6 § 2.

På framställning av en myndighet i en främmande stat får Transport-

styrelsen utan hinder av första stycket besluta om en annan tillsynsför-
rättning än inspektion för ett fartyg som hör hemma i den främmande staten
och, om det behövs, utfärda ett certifikat eller en annan handling som avses i
denna lag eller i föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen.

Ett fartyg som ägs eller brukas av en annan stat får inte inspekteras när

fartyget används uteslutande för statsändamål.

Rapporter från lotsar och hamninnehavare

16 a § En lots eller en hamninnehavare som i samband med sin normala
verksamhet uppmärksammar att ett fartyg har uppenbara avvikelser, ska
omedelbart rapportera detta till den myndighet som regeringen bestämmer,
om avvikelserna

1 Prop. 2009/10:231, bet. 2010/11:TU4, rskr. 2010/11:34.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om
hamnstatskontroll (EUT L 131, 28.5.2009, s. 57, Celex 32009L0016), och Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2009/17/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv
2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i
gemenskapen (EUT L 131, 28.5.2009, s. 101, Celex 32009L0017).

3 Senaste lydelse 2008:1378.

SFS 2010:1360

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1360

– kan inverka menligt på fartygets säkra framförande, eller
– kan utgöra ett hot mot den marina miljön.
Med hamninnehavare avses den fysiska eller juridiska person som utövar

det avgörande inflytandet över hamnens drift.

22 §

4

På uppmaning av Transportstyrelsen eller av någon annan tillsyns-

myndighet som regeringen bestämmer är redaren skyldig att låta utföra
tjockleksmätningar av fartygets skrov och undersöka ämnen och material
som används på fartyget eller ingår i dess last och att tillhandahålla prov för
sådan undersökning. Motsvarande skyldighet gäller i fråga om maskiner,
redskap eller andra tekniska anordningar på fartyget.

I fråga om ämnen och material, vars inlastning är förestående men som

ännu inte har kommit under redarens vård, har lastägaren den skyldighet som
åvilar redaren enligt första stycket.

En undersökning enligt denna paragraf ska bekostas av den som har ålagts

att sörja för undersökningen eller att tillhandahålla prov för undersökningen,
om inte myndigheten beslutar att kostnaden helt eller delvis ska ersättas av
statsmedel.

7 kap.

2 §

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. hur ett fartyg ska vara konstruerat, byggt, utrustat och hållet i stånd för

att det enligt 2 kap. 1 § ska anses vara sjövärdigt,

2. skyldighet att registrera uppgifter om ombordvarande på passagerar-

fartyg,

3. lastning, lossning, minsta tillåtna fribord, fribordsmärken och säkring

av last som ännu inte har förts ombord,

4. rederiers och fartygs säkerhetsorganisation, samt
5. skyldighet för redare, befälhavare och den som befullmäktigats att på

redarens vägnar lämna information att

a. anmäla inträffade olycksfall eller olyckstillbud eller sjukdomsfall ut-

över vad som anges i sjölagen (1994:1009),

b. anmäla uppkomna skador eller vidtagna åtgärder som har betydelse för

ett fartygs sjövärdighet,

c. lämna uppgifter inför ett fartygs ankomst till en hamn eller ankarplats,
d. lämna uppgifter i situationer där väder- eller sjöförhållandena är så

ogynnsamma att de innebär allvarliga risker för människor eller miljön, och

e. lämna uppgifter i situationer då isläget innebär ett allvarligt hot för

människoliv till sjöss eller för skyddet av egna eller andra staters havs- eller
kustområden.

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. tillsynsförrättningar och tillsynsböcker,

4 Senaste lydelse 2008:1378.

5 Senaste lydelse 2004:416.

background image

3

SFS 2010:1360

2. undantag från den begränsning som anges i 5 kap. 9 § första stycket un-

der förutsättning att det följer av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll

6,

3. granskning och godkännande av ritningar samt vilka ritningar som ska

ges in,

4. avgifter till staten för tillsyn av fartyg och av rederiers och fartygs sä-

kerhetsorganisation samt för provning och granskning av material och ut-
rustning och för granskning av ritningar till fartyg,

5. lotsavgifter och skyldighet att anlita lots,
6. skyldighet att lämna de uppgifter som krävs för att tillsynsmyndigheten

ska kunna fullgöra tillsynen enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen, samt

7. skyldighet för fartygets ägare eller redare att ersätta kostnader i sam-

band med sådant kvarhållande av fartyget som har skett med stöd av denna
lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

7 §

Regeringen får meddela sådana föreskrifter om förbud för fartyg att an-

löpa svensk hamn som följer av ett direktiv eller en förordning som antagits
inom Europeiska unionen eller av något internationellt avtal som Sverige har
ingått. Ett sådant förbud får förenas med vite.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

6 EUT L 131, 28.5.2009, s. 57 (Celex 32009L0016).

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010