SFS 2010:1361 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

101361.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400)

dels att rubriken till 17 kap. ska lyda ⬝Sekretess till skydd främst för myn-

digheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn⬝,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 17 kap. 7 och 8 §§, samt

närmast före 17 kap. 7 och 8 §§ två nya rubriker av följande lydelse.

17 kap.

Internationellt samarbete avseende civil sjötrafikövervakning m.m.

7 §

Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser internationellt

samarbete avseende civil sjötrafikövervakning och informationssystem för
civil sjötrafik för uppgift som lämnats av en annan stat eller en mellanfolklig
organisation, om det kan antas att myndighetens arbete för en säkrare civil
sjöfart motverkas om uppgiften röjs.

Sekretess gäller för uppgift som lämnats av en medlemsstat i Europeiska

unionen och som rör planer för mottagande av fartyg i behov av assistans
eller genomförande av förfaranden som anges i sådana planer, om en med-
lemsstat begär det.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

8 §

Den tystnadsplikt som följer av 7 § andra stycket inskränker rätten en-

ligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihets-
grundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Prop. 2009/10:231, bet. 2010/11:TU4, rskr. 2010/11:34.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/17/EG av den 23 april 2009 om änd-
ring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssys-
tem för sjötrafik i gemenskapen (EUT L 131, 28.5.2009, s. 101, Celex 32009L0017).

SFS 2010:1361

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1361

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)