SFS 2010:1362 Vägsäkerhetslag

101362.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>V�gs�kerhetslag;</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag inneh�ller best�mmelser om v�gh�llares skyldigheter i vissa</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">fall och syftar till att �ka s�kerheten f�r v�gtrafikanter.</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:505px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag betyder</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>TEN-T-v�gn�tet</i>: det v�gn�t som definieras i bilaga 1, avsnitt 2 till Euro-</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">paparlamentets och r�dets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om ge-<br/>menskapens riktlinjer f�r utbyggnad av det transeuropeiska transportn�tet</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och som illustreras med hj�lp av kartor eller beskrivs i bilaga 2 till beslutet,</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>v�gh�llare</i>: <br/>1. i fr�ga om allm�n v�g, den som enligt v�glagen (1971:948) ansvarar f�r</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">v�gh�llningen,</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. i fr�ga om gata som inte �r allm�n v�g, den som enligt plan- och bygg-</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1987:10) ansvarar f�r gatuh�llningen,</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. i fr�ga om v�g som �r gemensamhetsanl�ggning enligt anl�ggningsla-</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">gen (1973:1149), samf�lligheten, och</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">4. i fr�ga om annan v�g, v�gens �gare,<br/><i>v�gprojekt</i>: ett projekt som omfattar nyanl�ggning av v�g eller s�dan be-</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tydande f�r�ndring av befintlig v�g som p�verkar trafikfl�det,</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>trafiks�kerhetsanalys</i>: en strategisk, j�mf�rande analys av de effekter ett</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">v�gprojekt har p� v�gn�tets s�kerhet,</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>trafiks�kerhetsgranskning</i>: en oberoende, ing�ende, systematisk och tek-</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">nisk s�kerhetskontroll av utformning av ett v�gprojekt.</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2009/10:230, bet. 2010/11:TU3, rskr. 2010/11:33.</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008<br/>om f�rvaltning av v�gars s�kerhet (EUT L 319, 29.11.2008, s. 59, Celex<br/>32008L0096).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 EGT L 228, 9.9.1996, s. 1 (Celex 31996D1692).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:1362</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1362</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag g�ller v�gar eller v�gprojekt som ing�r i TEN-T-v�gn�tet i</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">Sverige. Lagen g�ller dock inte v�gtunnlar som omfattas av lagen<br/>(2006:418) om s�kerhet i v�gtunnlar. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Trafiks�kerhetsanalys</b></p> <p style="position:absolute;top:300px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:300px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r varje v�gprojekt ska v�gh�llaren g�ra en trafiks�kerhetsanalys.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">Analysen ska inneh�lla en beskrivning av de �verv�ganden som gjorts i fr�-<br/>ga om trafiks�kerheten.</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller inte om en motsvarande analys ing�r i en �versikts-</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">eller detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10).</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Trafiks�kerhetsgranskare och trafiks�kerhetsgranskning</b></p> <p style="position:absolute;top:441px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:441px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r varje v�gprojekt ska v�gh�llaren utse en trafiks�kerhetsgranskare</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">som ska f�lja den fysiska planeringen av v�gprojektet, g�ra en trafiks�ker-<br/>hetsgranskning och uppr�tta granskningsrapporter. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Godk�nnande av trafiks�kerhetsgranskare</b></p> <p style="position:absolute;top:547px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:547px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">En trafiks�kerhetsgranskare ska vara godk�nd av tillsynsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">Ett godk�nnande som trafiks�kerhetsgranskare f�r meddelas den som har ge-<br/>nomg�tt s�rskild grundutbildning och i �vrigt �r l�mplig f�r uppgifterna. En<br/>godk�nd trafiks�kerhetsgranskare �r skyldig att genomg� en s�dan fortbild-<br/>ning som f�reskrivs med st�d av 16 �.</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:653px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillsynsmyndigheten f�r �terkalla ett godk�nnande som trafik-</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">s�kerhetsgranskare om </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. han eller hon inte genomg�r s�dan fortbildning som avses i 6 �, <br/>2. han eller hon sj�lv beg�r det, eller<br/>3. det annars finns n�gon s�rskild anledning att �terkalla godk�nnandet.</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>S�kerhetsinspektioner </b></p> <p style="position:absolute;top:795px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:795px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">V�gh�llaren ska genomf�ra regelbundna s�kerhetsinspektioner av v�-</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">gar, kartl�gga v�garnas s�kerhetsstandard och uppr�tta en plan f�r �tg�rder<br/>som b�r vidtas f�r att �ka s�kerheten p� v�garna.</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>S�kerhetskrav</b></p> <p style="position:absolute;top:901px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:901px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">V�gh�llaren ska systematiskt och fortl�pande vidta de �tg�rder som</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">beh�vs f�r att f�rebygga allvarliga personskador till f�ljd av anv�ndningen<br/>av v�garna. �tg�rder f�r att avhj�lpa den omedelbara risken f�r s�dana ska-<br/>dor ska vidtas f�rst. </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Skyldigheten i f�rsta stycket g�ller i den utstr�ckning som det kan anses</p> <p style="position:absolute;top:989px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">sk�ligt. D�rvid ska nyttan av skydds�tg�rder j�mf�rd med kostnaderna f�r<br/>s�dana �tg�rder, liksom fr�gan om risken f�r skador kan minskas genom an-<br/>dra �tg�rder, s�rskilt beaktas.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:1362</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Olycksrapporter</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">V�gh�llaren ska uppr�tta en olycksrapport f�r varje d�dsolycka i tra-</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">fiken som intr�ffat p� en v�g inom TEN-T-v�gn�tet.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Tillsyn</b></p> <p style="position:absolute;top:282px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:282px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Den myndighet som regeringen best�mmer ska ut�va tillsyn �ver ef-</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">terlevnaden av denna lag och de f�reskrifter som har meddelats i anslutning<br/>till lagen.</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillsynsmyndigheten har r�tt att f� de upplysningar och handlingar</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">som beh�vs f�r tillsynen.</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillsynsmyndigheten f�r meddela de f�rel�gganden och villkor som be-</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">h�vs f�r att denna lag och de f�reskrifter som meddelats i anslutning till la-<br/>gen ska efterlevas.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag f�r �verklagas hos all-</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">m�n f�rvaltningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:565px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en myndighet eller en kommun �verklagar tillsynsmyndighetens</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">beslut, ska tillsynsmyndigheten vara klagandens motpart sedan handlingarna<br/>i m�let �verl�mnats till domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Verkst�llighet</b></p> <p style="position:absolute;top:671px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:671px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har meddelats i</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">anslutning till lagen g�ller omedelbart, om inte n�got annat anges i beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Bemyndiganden</b></p> <p style="position:absolute;top:760px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:760px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">1. uppr�ttande av och inneh�llet i en trafiks�kerhetsanalys,<br/>2. genomf�rande av trafiks�kerhetsgranskning och uppr�ttande av gransk-</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ningsrapporter,</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">3. utbildning av trafiks�kerhetsgranskare,<br/>4. godk�nnande och beh�righetsbevis avseende trafiks�kerhetsgranskare,<br/>5. trafiks�kerhetsgranskarnas verksamhet och uppgifter,<br/>6. f�rfarandet vid s�kerhetsinspektioner,<br/>7. rapportering av d�dsolyckor i trafiken,<br/>8. s�kerhetskrav, <br/>9. tillsyn, samt<br/>10. avgifter f�r tillsyn och �rendehandl�ggning enligt denna lag och enligt</p> <p style="position:absolute;top:989px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen.<br/> </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:1362</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft43">1. Denna lag tr�der i kraft den 19 december 2010.<br/>2. Best�mmelserna i 4 och 5 �� g�ller endast v�gprojekt som p�b�rjats ef-</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ter lagens ikrafttr�dande.</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">FREDRIK REINFELDT<br/> </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:494px;white-space:nowrap" class="ft40">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:494px;white-space:nowrap" class="ft40">(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

V�gs�kerhetslag;

utf�rdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser om v�gh�llares skyldigheter i vissa

fall och syftar till att �ka s�kerheten f�r v�gtrafikanter.

2 �

I denna lag betyder

TEN-T-v�gn�tet: det v�gn�t som definieras i bilaga 1, avsnitt 2 till Euro-

paparlamentets och r�dets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om ge-
menskapens riktlinjer f�r utbyggnad av det transeuropeiska transportn�tet

3

och som illustreras med hj�lp av kartor eller beskrivs i bilaga 2 till beslutet,

v�gh�llare:
1. i fr�ga om allm�n v�g, den som enligt v�glagen (1971:948) ansvarar f�r

v�gh�llningen,

2. i fr�ga om gata som inte �r allm�n v�g, den som enligt plan- och bygg-

lagen (1987:10) ansvarar f�r gatuh�llningen,

3. i fr�ga om v�g som �r gemensamhetsanl�ggning enligt anl�ggningsla-

gen (1973:1149), samf�lligheten, och

4. i fr�ga om annan v�g, v�gens �gare,
v�gprojekt: ett projekt som omfattar nyanl�ggning av v�g eller s�dan be-

tydande f�r�ndring av befintlig v�g som p�verkar trafikfl�det,

trafiks�kerhetsanalys: en strategisk, j�mf�rande analys av de effekter ett

v�gprojekt har p� v�gn�tets s�kerhet,

trafiks�kerhetsgranskning: en oberoende, ing�ende, systematisk och tek-

nisk s�kerhetskontroll av utformning av ett v�gprojekt.

1 Prop. 2009/10:230, bet. 2010/11:TU3, rskr. 2010/11:33.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008
om f�rvaltning av v�gars s�kerhet (EUT L 319, 29.11.2008, s. 59, Celex
32008L0096).

3 EGT L 228, 9.9.1996, s. 1 (Celex 31996D1692).

SFS 2010:1362

Utkom fr�n trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1362

Till�mpningsomr�de

3 �

Denna lag g�ller v�gar eller v�gprojekt som ing�r i TEN-T-v�gn�tet i

Sverige. Lagen g�ller dock inte v�gtunnlar som omfattas av lagen
(2006:418) om s�kerhet i v�gtunnlar.

Trafiks�kerhetsanalys

4 �

F�r varje v�gprojekt ska v�gh�llaren g�ra en trafiks�kerhetsanalys.

Analysen ska inneh�lla en beskrivning av de �verv�ganden som gjorts i fr�-
ga om trafiks�kerheten.

F�rsta stycket g�ller inte om en motsvarande analys ing�r i en �versikts-

eller detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10).

Trafiks�kerhetsgranskare och trafiks�kerhetsgranskning

5 �

F�r varje v�gprojekt ska v�gh�llaren utse en trafiks�kerhetsgranskare

som ska f�lja den fysiska planeringen av v�gprojektet, g�ra en trafiks�ker-
hetsgranskning och uppr�tta granskningsrapporter.

Godk�nnande av trafiks�kerhetsgranskare

6 �

En trafiks�kerhetsgranskare ska vara godk�nd av tillsynsmyndigheten.

Ett godk�nnande som trafiks�kerhetsgranskare f�r meddelas den som har ge-
nomg�tt s�rskild grundutbildning och i �vrigt �r l�mplig f�r uppgifterna. En
godk�nd trafiks�kerhetsgranskare �r skyldig att genomg� en s�dan fortbild-
ning som f�reskrivs med st�d av 16 �.

7 �

Tillsynsmyndigheten f�r �terkalla ett godk�nnande som trafik-

s�kerhetsgranskare om

1. han eller hon inte genomg�r s�dan fortbildning som avses i 6 �,
2. han eller hon sj�lv beg�r det, eller
3. det annars finns n�gon s�rskild anledning att �terkalla godk�nnandet.

S�kerhetsinspektioner

8 �

V�gh�llaren ska genomf�ra regelbundna s�kerhetsinspektioner av v�-

gar, kartl�gga v�garnas s�kerhetsstandard och uppr�tta en plan f�r �tg�rder
som b�r vidtas f�r att �ka s�kerheten p� v�garna.

S�kerhetskrav

9 �

V�gh�llaren ska systematiskt och fortl�pande vidta de �tg�rder som

beh�vs f�r att f�rebygga allvarliga personskador till f�ljd av anv�ndningen
av v�garna. �tg�rder f�r att avhj�lpa den omedelbara risken f�r s�dana ska-
dor ska vidtas f�rst.

Skyldigheten i f�rsta stycket g�ller i den utstr�ckning som det kan anses

sk�ligt. D�rvid ska nyttan av skydds�tg�rder j�mf�rd med kostnaderna f�r
s�dana �tg�rder, liksom fr�gan om risken f�r skador kan minskas genom an-
dra �tg�rder, s�rskilt beaktas.

background image

3

SFS 2010:1362

Olycksrapporter

10 �

V�gh�llaren ska uppr�tta en olycksrapport f�r varje d�dsolycka i tra-

fiken som intr�ffat p� en v�g inom TEN-T-v�gn�tet.

Tillsyn

11 �

Den myndighet som regeringen best�mmer ska ut�va tillsyn �ver ef-

terlevnaden av denna lag och de f�reskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

12 �

Tillsynsmyndigheten har r�tt att f� de upplysningar och handlingar

som beh�vs f�r tillsynen.

Tillsynsmyndigheten f�r meddela de f�rel�gganden och villkor som be-

h�vs f�r att denna lag och de f�reskrifter som meddelats i anslutning till la-
gen ska efterlevas.

�verklagande

13 �

Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag f�r �verklagas hos all-

m�n f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

14 �

Om en myndighet eller en kommun �verklagar tillsynsmyndighetens

beslut, ska tillsynsmyndigheten vara klagandens motpart sedan handlingarna
i m�let �verl�mnats till domstolen.

Verkst�llighet

15 �

Ett beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har meddelats i

anslutning till lagen g�ller omedelbart, om inte n�got annat anges i beslutet.

Bemyndiganden

16 �

Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om

1. uppr�ttande av och inneh�llet i en trafiks�kerhetsanalys,
2. genomf�rande av trafiks�kerhetsgranskning och uppr�ttande av gransk-

ningsrapporter,

3. utbildning av trafiks�kerhetsgranskare,
4. godk�nnande och beh�righetsbevis avseende trafiks�kerhetsgranskare,
5. trafiks�kerhetsgranskarnas verksamhet och uppgifter,
6. f�rfarandet vid s�kerhetsinspektioner,
7. rapportering av d�dsolyckor i trafiken,
8. s�kerhetskrav,
9. tillsyn, samt
10. avgifter f�r tillsyn och �rendehandl�ggning enligt denna lag och enligt

f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen.

background image

4

SFS 2010:1362

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

1. Denna lag tr�der i kraft den 19 december 2010.
2. Best�mmelserna i 4 och 5 �� g�ller endast v�gprojekt som p�b�rjats ef-

ter lagens ikrafttr�dande.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

(N�ringsdepartementet)

;