SFS 2010:1363 Lag om ändring i vägsäkerhetslagen (2010:1362)

101363.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vägsäkerhetslagen (2010:1362);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 4 §§ vägsäkerhetslagen

(2010:1362) ska ha följande lydelse.

2 §

I denna lag betyder

TEN-T-vägnätet: det vägnät som definieras i bilaga 1, avsnitt 2 till Euro-

paparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om ge-
menskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet

2

och som illustreras med hjälp av kartor eller beskrivs i bilaga 2 till beslutet,

väghållare:
1. i fråga om allmän väg, den som enligt väglagen (1971:948) ansvarar för

väghållningen,

2. i fråga om gata som inte är allmän väg, den som enligt plan- och bygg-

lagen (2010:900) ansvarar för gatuhållningen,

3. i fråga om väg som är gemensamhetsanläggning enligt anlägg-

ningslagen (1973:1149), samfälligheten, och

4. i fråga om annan väg, vägens ägare,
vägprojekt: ett projekt som omfattar nyanläggning av väg eller betydande

förändring av befintlig väg som påverkar trafikflödet,

trafiksäkerhetsanalys: en strategisk, jämförande analys av de effekter ett

vägprojekt har på vägnätets säkerhet,

trafiksäkerhetsgranskning: en oberoende, ingående, systematisk och tek-

nisk säkerhetskontroll av utformning av ett vägprojekt.

4 §

För varje vägprojekt ska väghållaren göra en trafiksäkerhetsanalys.

Analysen ska innehålla en beskrivning av de överväganden som gjorts i frå-
ga om trafiksäkerheten.

Första stycket gäller inte om en motsvarande analys ingår i en översikts-

eller detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

1 Prop. 2009/10:230, bet. 2010/11:TU3, rskr. 2010/11:33.

2 EGT L 228, 9.9.1996, s. 1 (Celex 31996D1692).

SFS 2010:1363

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1363

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)