SFS 2010:1364 Förordning om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

101364.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder
mot förorening från fartyg;

utfärdad den 25 november 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1980:789) om åtgärder

mot förorening från fartyg

dels att 7 kap. 6 a § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 7 kap. 8 a, 8 b

och 10 §§, av följande lydelse.

7 kap.

6 a §

2

Transportstyrelsen ska underrätta

1. berörda svenska myndigheter och svenska hamnar om förbud för ett

fartyg att anlöpa hamn enligt 8 eller 8 a § och om när ett sådant förbud har
upphört att gälla,

2. berörda svenska myndigheter, den behöriga myndigheten i flaggstaten

och de behöriga myndigheterna i övriga stater inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) om ett förbud för ett fartyg att anlöpa hamn enligt 8
eller 8 a § och om skälen för förbudet,

3. den behöriga myndigheten i den stat där reparationsvarvet är beläget

om sådant villkor som avses i 8 § första stycket 2,

4. den behöriga myndigheten i den stat som har anvisat ett fartyg till ett re-

parationsvarv i Sverige eller som har anvisat ett svenskt fartyg till ett repara-
tionsvarv i en stat inom EES om de åtgärder som har vidtagits i Sverige, och

5. den behöriga myndigheten i den stat i vars hamn ett svenskt fartyg be-

finner sig om Transportstyrelsen fått uppgift om att fartygets påväxthindran-
de system inte uppfyller vad som krävs enligt den internationella konventio-
nen om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg.

8 a §

Transportstyrelsen ska förbjuda ett fartyg att anlöpa svensk hamn om

fartyget är upptaget i ett register som omfattas av den svarta lista som publi-
ceras i den årliga Paris MOU-rapporten och det under de senaste 36 måna-
derna har fattats beslut om minst tre förbud för fartygets resa eller mot an-
vändning i reguljär trafik enligt 6 kap. 6 § fartygssäkerhetslagen (2003:364).
Samma sak gäller om fartyget är upptaget i ett register som omfattas av den

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om
hamnstatskontroll (EUT L 131, 28.5.2009, s. 57, Celex 32009L0016).

2 Senaste lydelse 2008:1127.

SFS 2010:1364

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1364

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

grå lista som publiceras i den årliga Paris MOU-rapporten och minst tre så-
dana förbud har fattats under de senaste 24 månaderna.

Förbudet mot tillträde enligt första stycket ska börja gälla så snart fartyget

lämnar den hamn eller ankarplats där det hölls kvar för tredje gången och där
tillträdesförbudet utfärdades.

Transportstyrelsen ska också förbjuda ett fartyg att anlöpa svensk hamn

om fartyget har vägrats tillträde till hamn vid två tillfällen tidigare och det
därefter fattas beslut om förbud för fartygets resa enligt 6 kap. 3 § fartygssä-
kerhetslagen.

8 b §

Ett förbud som har meddelats med stöd av 8 § första stycket 1 eller 2

ska bestå till dess att redaren, fartygets ägare eller den som är ansvarig för
fartygstransporten har visat den myndighet som förbjudit fartygets resa att
bristen är avhjälpt.

Ett förbud som har meddelats med stöd av 8 § första stycket 3 ska bestå

till dess att redaren, fartygets ägare eller den som är ansvarig för fartygstran-
sporten har visat den myndighet som avses i 6 kap. 1 § att bristen är avhjälpt.

Ett förbud som har meddelats enligt 8 a § ska bestå till dess att den myn-

dighet som har utfärdat förbudet häver det i enlighet med artikel 16.2 och 3 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll.

10 §

Fartygets ägare eller redare ska ersätta kostnader som uppstår för en

tillsynsmyndighet i samband med kvarhållande av ett fartyg enligt lagen
(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)