SFS 2010:1365 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

101365.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 25 november 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438)

dels att 2 kap. 7 §, 6 kap. 5 och 8 a §§, 7 kap. 1 och 2 §§ och 10 kap. 2 och

3 §§ samt rubriken närmast före 2 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 2 kap. 8 §,

6 kap. 1 c och 13 §§, 7 kap. 1 b § och 10 kap. 4 §, samt närmast före 6 kap.
13 § och 10 kap. 3 § nya rubriker av följande lydelse.

2 kap.

Anmälnings- och uppgiftsskyldighet

7 §

2

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om anmälnings- och upp-

giftsskyldighet enligt 7 kap. 2 § 5 a–d fartygssäkerhetslagen (2003:364).

8 §

Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet enligt

7 kap. 2 § 5 e fartygssäkerhetslagen (2003:364).

6 kap.

1 c §

Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt Europaparlamentets

och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll

3

samt ska fullgöra de uppgifter som åligger Sverige enligt artikel 29 i direkti-
vet. Transportstyrelsen ska också fullgöra de uppgifter som rör inspektions-
databasen i direktivet.

Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som åligger Sverige enligt ar-

tikel 6 b.1 och 15.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av
den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem
för sjötrafik inom gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om
hamnstatskontroll (EUT L 131, 28.5.2009, s. 57, Celex 32009L0016) och Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2009/17/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv
2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i
gemenskapen (EUT L 131, 28.5.2009, s. 57, Celex 32009L0017).

2 Senaste lydelse 2008:1144.

3 EUT L 131, 28.5.2009, s. 57 (Celex 32009L0016).

SFS 2010:1365

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1365

75/EEG

4, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/

17/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättan-
de av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenska-
pen

5.

Transportstyrelsen ska vidare utarbeta planer för att ta emot fartyg i behov

av assistans enligt artikel 20 a i direktiv 2002/59/EG, senast ändrat genom
direktiv 2009/17/EG och i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i nämnda
artikel. Utarbetandet av planerna ska ske efter överenskommelse med Sjö-
fartsverket och Kustbevakningen.

5 §

Olika tillsynsförrättningar som gäller samma fartyg ska om möjligt ske

samtidigt. Förrättningarna bör samordnas med undersökningar som görs av
en erkänd organisation.

Om tillsynsmyndigheten har fått en förhandsanmälan från ett fartyg som

kan bli föremål för en periodisk utökad inspektion enligt Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll, ska tillsynsmyn-
digheten meddela befälhavaren om en sådan inspektion inte kommer att äga
rum.

Efter avslutad hamnstatskontroll ska tillsynsmyndigheten sammanställa

en inspektionsrapport och lämna en kopia av rapporten till fartygets befälha-
vare.

8 a §

6

Transportstyrelsen ska utöver den tillsynsverksamhet som följer av

fartygssäkerhetslagen (2003:364) eller av föreskrifter meddelade med stöd
av den lagen utföra de kontroller som styrelsen anser nödvändiga av fartyg
som kan utgöra en risk för sjösäkerheten, människor eller miljön. Detsamma
gäller om en kontroll begärs av en medlemsstat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet.

Vid en sådan kontroll ska avseende fästas vid om
1. fartyget har varit inblandat i en olycka eller ett tillbud som har påverkat

fartygets säkerhet eller äventyrat sjösäkerheten,

2. fartyget inte har uppfyllt de anmälnings- och rapporteringsskyldigheter

som följer av föreskrifter som genomför direktiv 2002/59/EG, senast ändrat
genom direktiv 2009/17/EG,

3. fartyget inte har följt tillämpliga bestämmelser om ruttsystem och sjö-

trafikinformationstjänst (VTS),

4. en förundersökning har inletts avseende fartyget om brott mot bestäm-

melserna i 2 kap. lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,

5. fartyget har vägrats tillträde till hamnar i stater inom Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet,

6. fartyget inte har anmält, eller saknar, intyg om försäkring eller finan-

siell säkerhet som det ska ha enligt sjölagen (1994:1009), eller

7. fartyget, enligt en rapport från lots eller hamninnehavare, uppvisar up-

penbara avvikelser som kan äventyra sjösäkerheten eller innebära en miljö-
risk.

4 EGT L 208, 5.8.2002, s. 10 (Celex 32002L0059).

5 EUT L 131, 28.5.2009, s. 101 (Celex32009L0017).

6 Senaste lydelse 2008:1144.

background image

3

SFS 2010:1365

Rapporter från lotsar och hamninnehavare

13 §

Rapporter enligt 5 kap. 16 a § fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska

lämnas till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter sådana rap-

porter ska innehålla samt hur rapporteringen ska ske.

Transportstyrelsen ska följa upp rapporterna samt registrera vilka åtgärder

som har vidtagits.

7 kap.

1 §

7

Transportstyrelsen ska förbjuda ett fartyg att anlöpa svensk hamn om

1. fartyget lämnar en hamn i strid med ett förbud som har meddelats med

stöd av 6 kap. 1, 2 eller 3 § fartygssäkerhetslagen (2003:364),

2. fartyget av tillsynsmyndigheten har tillåtits att gå till ett reparationsvarv

men inte uppfyller villkoren för resan eller fortsätter den utan att anlöpa var-
vet,

3. ett förbud mot fartygets resa har hävts av tillsynsmyndigheten enligt

6 kap. 3 § andra stycket fartygssäkerhetslagen för att förhindra överbelägg-
ning i inspektionshamnen, eller

4. fartyget har förelagts att åtgärda en brist i enlighet med 6 kap. 3 §

tredje stycket fartygssäkerhetslagen men inte följt föreläggandet.

Det som sägs i första stycket gäller i samma utsträckning om motsvarande

beslut har fattats av en behörig myndighet i en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat som undertecknat 1982 års Pa-
risöverenskommelse om riktlinjer för hamnstatskontroll (Paris Memoran-
dum of Understanding on Port State Control – Paris MOU).

1 b §

Transportstyrelsen ska förbjuda ett fartyg att anlöpa svensk hamn om

fartyget är upptaget i ett register som omfattas av den svarta lista som publi-
ceras i den årliga Paris MOU-rapporten och det under de senaste 36 måna-
derna har fattats beslut om minst tre förbud för fartygets resa eller mot an-
vändning i reguljär trafik enligt 6 kap. 6 § fartygssäkerhetslagen (2003:364).
Samma sak gäller om fartyget är upptaget i ett register som omfattas av den
grå lista som publiceras i den årliga Paris MOU-rapporten och minst tre så-
dana förbud har fattats under de senaste 24 månaderna.

Förbudet mot tillträde enligt första stycket gäller från och med den tid-

punkt då fartyget lämnar den hamn eller ankarplats där det hölls kvar för
tredje gången och där tillträdesförbudet utfärdades.

Transportstyrelsen ska också förbjuda ett fartyg att anlöpa svensk hamn

om fartyget har vägrats tillträde till hamn vid två tillfällen tidigare och det
därefter fattas beslut om förbud för fartygets resa enligt 6 kap. 3 § fartygssä-
kerhetslagen.

2 §

8

Ett förbud som har meddelats med stöd av 1 § första stycket 1, 2, 3 el-

ler 4 ska bestå till dess att redaren, fartygets ägare eller den som är ansvarig
för fartygstransporten har visat den myndighet som förbjudit fartygets resa
att bristen är avhjälpt.

7 Senaste lydelse 2008:1144. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

8 Senaste lydelse 2008:1144.

background image

4

SFS 2010:1365

Ett förbud som har meddelats enligt 1 b § ska bestå till dess att den myn-

dighet som har utfärdat förbudet häver det i enlighet med artikel 16.2 och 3 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll.

10 kap.

2 §

9

Transportstyrelsen ska underrätta

1. befälhavaren, fartygets redare eller ägare samt den behöriga myndighe-

ten i flaggstaten om beslut enligt 6 kap. 1–3, 6, 11 eller 13 §§ fartygssäker-
hetslagen (2003:364),

2. befälhavaren, fartygets redare eller ägare, den behöriga myndigheten i

flaggstaten, berörda svenska myndigheter samt berörda svenska hamnar om
beslut enligt 6 kap. 1, 2 eller 3 § fartygssäkerhetslagen och förbud enligt
7 kap. 1, 1 a, 1 b eller 2 §, och när ett sådant förbud har upphört att gälla,

3. de behöriga myndigheterna i övriga stater inom Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet om

a) ett fartyg har tillåtits att gå till ett svenskt reparationsvarv men inte upp-

fyller villkoren för resan eller fortsätter den utan att anlöpa varvet, eller

b) ett förbud mot ett fartygs resa har hävts för att hindra överbeläggning

av inspektionshamnen,

4. den behöriga myndigheten i en flaggstat och i en medlemsstat inom Eu-

ropeiska ekonomiska samarbetsområdet vars hamn omfattas av ett fartygs
reguljära trafik, berörda svenska myndigheter samt Europeiska unionens
kommission om resultatet av förrättningar enligt 5 kap. 12 och 13 §§ fartygs-
säkerhetslagen och om beslut enligt 6 kap. 1–3, 6, 11 eller 13 § samma lag
meddelade med anledning av förrättningarna,

5. Europeiska unionens kommission om det råder bestående oenighet mel-

lan behöriga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
om huruvida ett fartyg uppfyller kraven avseende inledande kontroller enligt
5 kap. 12 § fartygssäkerhetslagen,

6. den behöriga myndigheten i en stat utanför Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet som bär antingen flaggstatens ansvar eller ansvar lik-
nande värdstatens för ett sådant fartyg som avses i 5 kap. 11 § fartygssä-
kerhetslagen och som går i trafik mellan en hamn inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet och en hamn utanför detta område, om de
krav som gäller för ett rederi i rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april
1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av
ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär tra-
fik

10, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 219/2009 av den 11 mars 2009 om anpassning till rådets beslut
1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som
anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfa-
randet med kontroll

11,

7. berörda medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-

det om resultatet av en kontroll enligt 6 kap. 8 a §.

9 Senaste lydelse 2008:1144.

10 EGT L 138, 1.6.1999, s. 1 (Celex 31999L0035).

11 EGT L 87, 31.3.2009, s. 109 (Celex 32009R0219).

background image

5

SFS 2010:1365

Klagomål

3 §

12

Om Transportstyrelsen tar emot ett klagomål som gäller efterlevna-

den av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän ombord på ett utländskt far-
tyg som anlöpt svensk hamn ska styrelsen, om inte klagomålet är uppenbart
ogrundat, sända en rapport till den stat där fartyget är registrerat. Detsamma
gäller om Transportstyrelsen har bevis för att samma lag inte efterlevs om-
bord på fartyget. En bestämmelse om sekretess för anmälan eller annan ut-
saga av enskild finns i 29 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Denna paragraf ska tillämpas även om klagomålet föranleder handlägg-

ning enligt 4 §.

4 §

Transportstyrelsen ska skyndsamt behandla varje klagomål från en per-

son eller organisation med ett legitimt intresse av

1. fartygets säkerhet, inbegripet säkerhets- och hälsorisker som kan

drabba besättningen,

2. boende- och arbetsförhållanden ombord, eller
3. förhindrande av förorening.
Om klagomålet inte bedöms vara uppenbart ogrundat ska Transportstyrel-

sen, om inte klagomålet föranleder åtgärder enligt andra bestämmelser, vidta
lämpliga eller nödvändiga åtgärder. Transportstyrelsen ska i så fall infor-
mera flaggstatens administration om de åtgärder som har vidtagits. I lämpli-
ga fall ska även en kopia av informationen tillställas Internationella arbetsor-
ganisationen.

En bestämmelse om sekretess för uppgift i anmälan eller utsaga från en

enskild finns i 29 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

12 Senaste lydelse 2008:1144.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;