SFS 2010:1366 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

101366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1161) med
instruktion för Sjöfartsverket;

utfärdad den 25 november 2010.

Regeringen föreskriver

1 att 2 § förordningen (2007:1161) med instruktion

för Sjöfartsverket ska ha följande lydelse.

2 §

2

Sjöfartsverkets huvuduppgifter är att

1. tillhandahålla lotsning,
2. svara för farledshållning och vid behov inrätta nya farleder,
3. tillhandahålla sjöräddnings- och flygräddningstjänst,
4. svara för isbrytning,
5. verka för att sjöfartens påverkan på miljön minimeras,
6. svara för sjögeografisk information inom Sjöfartsverkets ansvarsområ-

de (sjökartläggning),

7. svara för samordning av sjögeografisk information inom Sverige,
8. redovisa och dokumentera Sveriges gränser till havs samt svara för

skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning,

9. svara för beredskapsplanläggning i fråga om sjötransporter,
10. årligen göra en utvärdering av den svenska sjöfartens konkurrenssitua-

tion inom ramen för verkets näringspolitiska uppgifter,

11. verka för att hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom

sjöfarten,

12. planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för

sjöfolk i enlighet med bestämmelserna i ILO-konventionen (nr 163) om sjö-
mäns välfärd till sjöss och i hamn,

13. tillhandahålla sjötrafikinformationstjänst (VTS), sjötrafikrapporte-

ringssystem (SRS) och automatiskt fartygsidentifikationssystem (AIS),

14. svara för övervakning och för att alla nödvändiga och lämpliga åtgär-

der vidtas för att se till att fartyg deltar i och följer reglerna för Sveriges sjö-
trafikinformationstjänst (VTS), sjötrafikrapporteringssystem (SRS) och tra-
fiksepareringssystem (TSS),

15. tillhandahålla ett nationellt system för maritim information (Safe Sea

Net Sweden) och se till att detta system svarar mot unionens system för in-
formationsutbyte inom sjöfarten (Safe Sea Net) enligt bestämmelserna i

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/17/EG av den 23 april 2009 om änd-
ring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssys-
tem för sjötrafik i gemenskapen (EUT L 131, 28.5.2009, s. 57, Celex 32009L0017).

2 Senaste lydelse 2008:1357.

SFS 2010:1366

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1366

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om
inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik inom
gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG

3, senast

ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/17/EG av den
23 april 2009 om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett över-
vaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen

4,

16. svara för att alla nödvändiga och lämpliga åtgärder vidtas för att se till

att fartyg anmäler sig och lämnar de uppgifter i det nationella systemet för
maritim information som följer av Transportstyrelsens föreskrifter, och

17. svara för incidentrapportering hela dygnet och i övrigt utföra de upp-

gifter som anges i artikel 21 i direktiv 2002/59/EG.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3 EGT L 208, 5.8.2002, s. 10 (Celex 32002L0059).

4 EUT L 131, 28.5.2009, s. 101 (Celex32009L0017).