SFS 2010:1367 Vägsäkerhetsförordning

101367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Vägsäkerhetsförordning;

utfärdad den 25 november 2010.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om tillämpningen av vägsä-

kerhetslagen (2010:1362).

2 §

Begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i

vägsäkerhetslagen (2010:1362).

Tillsynsmyndighet

3 §

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 11 § vägsäkerhetslagen

(2010:1362).

Trafiksäkerhetsanalys

4 §

En trafiksäkerhetsanalys ska innehålla en beskrivning av

1. den aktuella trafiksäkerhetssituationen,
2. de trafiksäkerhetsmässiga problemen, och
3. de mål som ska uppnås med vägprojektet.
I trafiksäkerhetsanalysen ska även ingå en konsekvensanalys av de alter-

nativ som föreslås, en jämförelse av alternativen och en beskrivning av det
bästa alternativet.

Trafiksäkerhetsgranskning

5 §

En trafiksäkerhetsgranskning ska omfatta hela vägprojektet från den

inledande planeringen till dess att vägen öppnas för trafik. I granskningen
ska en studie över vägprojektets genomförbarhet och detaljutformning ingå.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008
om förvaltning av vägars säkerhet (EUT L 319, 29.11.2008, s. 59, Celex
32008L0096).

SFS 2010:1367

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1367

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Trafiksäkerhetsgranskare

6 §

Utbildning till trafiksäkerhetsgranskare sker genom särskild grundut-

bildning. Den som genomgått sådan utbildning och i övrigt uppfyller de krav
som följer av föreskrifter som avses i 9 § ska godkännas som trafiksäkerhets-
granskare. Transportstyrelsen ska utfärda ett behörighetsbevis till den som
godkänts som trafiksäkerhetsgranskare.

7 §

En trafiksäkerhetsgranskare ska genomgå regelbunden fortbildning i

enlighet med föreskrifter som avses i 9 §.

Säkerhetskrav

8 §

Väghållaren ska upprätta en säkerhetsdokumentation för uppgiften att

systematiskt och fortlöpande vidta åtgärder i enlighet med 9 § vägsäkerhets-
lagen (2010:1362). Dokumentationen ska innehålla en översiktlig beskriv-
ning och analys av vägnätet bestående av en kartläggning av vägarnas säker-
hetsstandard samt en plan för åtgärder som bör vidtas för att öka säkerheten
på vägarna.

Bemyndiganden

9 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. upprättande av och innehållet i en trafiksäkerhetsanalys,
2. genomförande av trafiksäkerhetsgranskning och upprättande av gransk-

ningsrapporter,

3. utbildning, godkännande och behörighetsbevis avseende trafiksäker-

hetsgranskare,

4. trafiksäkerhetsgranskarnas verksamhet och uppgifter,
5. förfarandet vid säkerhetsinspektioner,
6. rapportering av dödsolyckor i trafiken,
7. säkerhetskrav,
8. tillsyn, samt
9. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt vägsäkerhetslagen

(2010:1362) och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Transportstyrelsen får även meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av vägsäkerhetslagen (2010:1362) och denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 19 december 2010.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)