SFS 2010:1368 Förordning om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

101368.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1993:1090) om st�d och <br/>service till vissa funktionshindrade;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1993:1090) om st�d och</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">service till vissa funktionshindrade</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 7 och 9 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 8 �, av f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">delse.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan hos Socialstyrelsen enligt 23 � lagen (1993:387) om st�d</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">och service till vissa funktionshindrade om tillst�nd att bedriva enskild verk-<br/>samhet som avses i 9 � 610 samma lag ska vara skriftlig och ange</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. vilken verksamhet som ska bedrivas,<br/>2. vem som ska bedriva verksamheten,<br/>3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,<br/>4. f�r vilka personer verksamheten �r avsedd,<br/>5. hur verksamheten ska finansieras,<br/>6. vem som ska f�rest� verksamheten,<br/>7. personalen och dess utbildning.<br/>Till ans�kan ska fogas ritningar �ver de lokaler som verksamheten ska</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">vara inrymd i samt uppgift om vilka brandskydds�tg�rder som har vidtagits.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om s�kanden �r ett bolag, en f�rening eller en stiftelse, ska s�kanden ock-</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">s� bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem som har beh�rig-<br/>het att f�retr�da bolaget, f�reningen eller stiftelsen.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:807px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan hos Socialstyrelsen enligt 23 � lagen (1993:387) om st�d</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">och service till vissa funktionshindrade om tillst�nd att bedriva enskild verk-<br/>samhet som avses i 9 � 2 samma lag ska vara skriftlig och ange</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. vilken verksamhet som ska bedrivas,<br/>2. vem som ska bedriva verksamheten,<br/>3. hur verksamheten ska bedrivas och dess organisation,<br/>4. f�r vilka personer verksamheten �r avsedd och om den riktar sig till</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">barn,</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">5. hur verksamheten ska finansieras,<br/>6. vem som ska vara ansvarig f�r verksamheten,<br/>7. personalen och dess kompetensutveckling, </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2009:1140.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Tidigare 8 � upph�vd genom 2009:1140.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1368</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1368</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">8. hur det ska s�kerst�llas att verksamheten bedrivs enligt g�llande r�tt,<br/>9. hur avtal med den assistansber�ttigade ska utformas och hur den assis-</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tansber�ttigades r�tt till inflytande ska tillgodoses,</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">10. rutiner f�r kontakter med de assistansber�ttigade samt med personal</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">och ber�rda myndigheter.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:272px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Socialstyrelsen ska utf�rda ett skriftligt bevis n�r tillst�nd har medde-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">lats. I beviset ska anges vem som ska bedriva verksamheten, vilken verk-<br/>samhet som ska bedrivas, vem som ska vara f�rest�ndare enligt 7 � eller<br/>verksamhetsansvarig enligt 8 � samt �vriga villkor f�r tillst�ndet. I fr�ga om<br/>tillst�nd enligt 7 � ska �ven anges det h�gsta antal personer som samtidigt<br/>kan f� st�d och service i verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillst�ndet kan meddelas tills vidare eller f�r viss tid. Ett tillst�nd f�r inte</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">�verl�tas.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011. </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">MARIA LARSSON</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2009:1140.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1993:1090) om st�d och
service till vissa funktionshindrade;

utf�rdad den 18 november 2010.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1993:1090) om st�d och

service till vissa funktionshindrade

dels att 7 och 9 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 8 �, av f�ljande ly-

delse.

7 �

1

En ans�kan hos Socialstyrelsen enligt 23 � lagen (1993:387) om st�d

och service till vissa funktionshindrade om tillst�nd att bedriva enskild verk-
samhet som avses i 9 � 610 samma lag ska vara skriftlig och ange

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,
4. f�r vilka personer verksamheten �r avsedd,
5. hur verksamheten ska finansieras,
6. vem som ska f�rest� verksamheten,
7. personalen och dess utbildning.
Till ans�kan ska fogas ritningar �ver de lokaler som verksamheten ska

vara inrymd i samt uppgift om vilka brandskydds�tg�rder som har vidtagits.

Om s�kanden �r ett bolag, en f�rening eller en stiftelse, ska s�kanden ock-

s� bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem som har beh�rig-
het att f�retr�da bolaget, f�reningen eller stiftelsen.

8 �

2

En ans�kan hos Socialstyrelsen enligt 23 � lagen (1993:387) om st�d

och service till vissa funktionshindrade om tillst�nd att bedriva enskild verk-
samhet som avses i 9 � 2 samma lag ska vara skriftlig och ange

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess organisation,
4. f�r vilka personer verksamheten �r avsedd och om den riktar sig till

barn,

5. hur verksamheten ska finansieras,
6. vem som ska vara ansvarig f�r verksamheten,
7. personalen och dess kompetensutveckling,

1 Senaste lydelse 2009:1140.

2 Tidigare 8 � upph�vd genom 2009:1140.

SFS 2010:1368

Utkom fr�n trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1368

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

8. hur det ska s�kerst�llas att verksamheten bedrivs enligt g�llande r�tt,
9. hur avtal med den assistansber�ttigade ska utformas och hur den assis-

tansber�ttigades r�tt till inflytande ska tillgodoses,

10. rutiner f�r kontakter med de assistansber�ttigade samt med personal

och ber�rda myndigheter.

9 �

3

Socialstyrelsen ska utf�rda ett skriftligt bevis n�r tillst�nd har medde-

lats. I beviset ska anges vem som ska bedriva verksamheten, vilken verk-
samhet som ska bedrivas, vem som ska vara f�rest�ndare enligt 7 � eller
verksamhetsansvarig enligt 8 � samt �vriga villkor f�r tillst�ndet. I fr�ga om
tillst�nd enligt 7 � ska �ven anges det h�gsta antal personer som samtidigt
kan f� st�d och service i verksamheten.

Tillst�ndet kan meddelas tills vidare eller f�r viss tid. Ett tillst�nd f�r inte

�verl�tas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:1140.

;