SFS 2010:1368 Förordning om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

101368.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och
service till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:1090) om stöd och

service till vissa funktionshindrade

dels att 7 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 §, av följande ly-

delse.

7 §

1

En ansökan hos Socialstyrelsen enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade om tillstånd att bedriva enskild verk-
samhet som avses i 9 § 6�10 samma lag ska vara skriftlig och ange

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,
4. för vilka personer verksamheten är avsedd,
5. hur verksamheten ska finansieras,
6. vem som ska förestå verksamheten,
7. personalen och dess utbildning.
Till ansökan ska fogas ritningar över de lokaler som verksamheten ska

vara inrymd i samt uppgift om vilka brandskyddsåtgärder som har vidtagits.

Om sökanden är ett bolag, en förening eller en stiftelse, ska sökanden ock-

så bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem som har behörig-
het att företräda bolaget, föreningen eller stiftelsen.

8 §

2

En ansökan hos Socialstyrelsen enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade om tillstånd att bedriva enskild verk-
samhet som avses i 9 § 2 samma lag ska vara skriftlig och ange

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess organisation,
4. för vilka personer verksamheten är avsedd och om den riktar sig till

barn,

5. hur verksamheten ska finansieras,
6. vem som ska vara ansvarig för verksamheten,
7. personalen och dess kompetensutveckling,

1 Senaste lydelse 2009:1140.

2 Tidigare 8 § upphävd genom 2009:1140.

SFS 2010:1368

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1368

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

8. hur det ska säkerställas att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt,
9. hur avtal med den assistansberättigade ska utformas och hur den assis-

tansberättigades rätt till inflytande ska tillgodoses,

10. rutiner för kontakter med de assistansberättigade samt med personal

och berörda myndigheter.

9 §

3

Socialstyrelsen ska utfärda ett skriftligt bevis när tillstånd har medde-

lats. I beviset ska anges vem som ska bedriva verksamheten, vilken verk-
samhet som ska bedrivas, vem som ska vara föreståndare enligt 7 § eller
verksamhetsansvarig enligt 8 § samt övriga villkor för tillståndet. I fråga om
tillstånd enligt 7 § ska även anges det högsta antal personer som samtidigt
kan få stöd och service i verksamheten.

Tillståndet kan meddelas tills vidare eller för viss tid. Ett tillstånd får inte

överlåtas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:1140.