SFS 2010:1370 Förordning om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

101370.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1985:796) med vissa
bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela
föreskrifter m.m.;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att 2–4 §§ förordningen (1985:796) med vissa

bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. ska ha
följande lydelse.

2 §

1

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om hälso- och sjukvård enligt 32 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) till skydd för enskilda,

2. om tandvård enligt 17 § tandvårdslagen (1985:125) till skydd för en-

skilda,

3. om sprututbytesverksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av spru-

tor och kanyler till skydd för enskilda,

4. om journalhandlingars innehåll, utformning, hantering och förvaring

enligt patientdatalagen (2008:355) samt om undantag från föreskriften i
3 kap. 10 § samma lag om signeringskrav,

5. om att
a) annan hälso- och sjukvårdspersonal får fullgöra uppgifter som läkare

har enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m.,

b) ingrepp enligt samma lag får göras endast på sjukhus som avses i 5 §

hälso- och sjukvårdslagen eller vid annan enhet inom hälso- och sjukvården
eller det medicinska området i övrigt, och

c) ett sådant sjukhus eller en sådan enhet där ingrepp för transplantation

får utföras ska ha tillgång till en donationsansvarig läkare och en kontaktan-
svarig sjuksköterska med uppgift att förbereda för donationer och ge stöd
och information till avlidnas närstående, samt

6. som behövs för att den katastrofmedicinska beredskapen och bered-

skapsplanläggningen inför höjd beredskap enligt 8 § 8 förordningen
(2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen ska få en samordnad inrikt-
ning.

1 Senaste lydelse 2009:1245.

SFS 2010:1370

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1370

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

3 §

2

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om undantag från föreskriften i 3 kap. 13 § första stycket patientdata-

lagen (2008:355) att en journalhandling som upprättas inom hälso- och sjuk-
vården ska vara skriven på svenska språket, och

2. om vilken kompetens en annan person än en legitimerad läkare ska ha

för att få särskilt tillstånd att utföra omskärelse, om smärtlindring, om hur in-
greppet i övrigt ska utföras och om vilken information som ska lämnas till
pojken och hans vårdnadshavare, enligt 11 § lagen (2001:499) om omskärel-
se av pojkar.

4 §

3

Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

verkställigheten av

1. steriliseringslagen (1975:580),
2. 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
3. 8 a och 16 §§ tandvårdslagen (1985:125),
4. lagen (1995:831) om transplantation m.m.,
5. lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler, och
6. 3 kap. och 9 kap. patientdatalagen (2008:355).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2009:628.

3 Senaste lydelse 2008:361.