SFS 2010:1371 Förordning om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

101371.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1472) om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (1991:1472) om psykiatrisk

tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska ha följande lydelse.

19 §

1

Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

för verkställighet av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och denna förordning.

Socialstyrelsen får, efter att ha hört Kriminalvården, Rättsmedicinal-

verket, Statens institutionsstyrelse och �&klagarmyndigheten, meddela före-
skrifter om säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering av sådana sjuk-
vårdsinrättningar och enheter som avses i

7 kap. 7 § första stycket patient-

säkerhetslagen (2010:659).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:295.

SFS 2010:1371

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010