SFS 2010:1372 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

101372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1121) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1994:1121) om läkarvårds-

ersättning ska ha följande lydelse.

3 §

1

I denna förordning indelas de läkare med specialistkompetens som kan

få läkarvårdsersättning i följande grupper av specialiteter.

1 Senaste lydelse 2006:1261.

Grupp av specialiteter

Motsvarande bas-, gren- eller till-
läggsspecialitet

Allmänmedicin

Allmänmedicin

Anestesi och intensivvård m.m.

Anestesi och intensivvård

Barnmedicinska specialiteter

Smärtlindring

Barn- och ungdomsmedicin
Barn- och ungdomsallergologi
Barn- och ungdomsneurologi med
habilitering
Neonatologi
Barnkardiologi

Hud- och könssjukdomar

Hud- och könssjukdomar

Invärtesmedicinska specialiteter m.m. Internmedicin

Kardiologi
Medicinsk gastroenterologi och he-
patologi
Endokrinologi och diabetologi
Medicinska njursjukdomar
Lungsjukdomar
Hematologi

SFS 2010:1372

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1372

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Läkare som enligt äldre bestämmelser har rätt till läkarvårdsersättning

ska även i fortsättningen kunna få sådan ersättning.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Allergologi
Geriatrik
Klinisk fysiologi
Infektionsmedicin
Arbets- och miljömedicin

Reumatologi

Reumatologi

Vissa opererande specialiteter

Kirurgi
Urologi
Barn- och ungdomskirurgi
Plastikkirurgi
Thoraxkirurgi
Ortopedi
Handkirurgi
Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

Obstetrik och gynekologi

Psykiatriska specialiteter

Psykiatri
Rättspsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri

�gonsjukdomar

�gonsjukdomar

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

�ron-, näs- och halssjukdomar
Hörsel- och balansrubbningar
Röst- och talrubbningar

Onkologi m.m.

Onkologi
Gynekologisk onkologi

Neurologi

Neurologi