SFS 2010:1373 Förordning om ändring i förordningen (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården

101373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:933) om
verksamhetschef inom hälso- och sjukvården;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1996:933) om verksamhets-

chef inom hälso- och sjukvården ska ha följande lydelse.

3 §

1

Verksamhetschefen ska utse en eller flera läkare att ha det ansvar som

avses i 7 kap. 2 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 1998:1517.

SFS 2010:1373

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010