SFS 2010:1374 Förordning om ändring i förordningen (2002:637) om vissa kurser i läkares vidareutbildning

101374.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:637) om vissa
kurser i läkares vidareutbildning;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2002:637) om vissa kurser i

läkares vidareutbildning ska ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning meddelas föreskrifter om tillhandahållande och för-

delning av platser till de specialistkompetenskurser som ingår i läkares vida-
reutbildning för att uppnå specialistkompetens enligt 4 kap. 1 § patientsäker-
hetsförordningen (2010:1369) och som anordnas med statliga medel (SK-
kurser).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2010:1374

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010