SFS 2010:1375 Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)

101375.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272);

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att 10

kap. 4 a § läkemedelsförordningen

(2006:272) ska ha följande lydelse.

10 kap.

4 a §

1

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om

1. vad som ska gälla vid förordnande och utlämnande av ett läkemedel,

och

2. vad som avses med särskilda läkemedel.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:416.

SFS 2010:1375

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010