SFS 2010:1376 Förordning om ändring i förordningen (2007:1019) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

101376.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1019) med
instruktion för Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att 1, 4 och 7 §§ förordningen (2007:1019) med

instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska ha följande
lydelse.

1 §

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd prövar ärenden enligt 8

kap.

1�12 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).

Myndigheten ska medverka till att stärka patientsäkerheten inom hälso-

och sjukvården inklusive tandvården.

4 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns An-

svarsnämnden.

Ansvarsnämnden har till uppgift att enligt patientsäkerhetslagen

(2010:659) pröva ärenden om

1. prövotid,
2. återkallelse av legitimation och annan behörighet,
3. begränsning av förskrivningsrätt, och
4. ny legitimation och behörighet.

7 §

I

9 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om

ordförande och ledamöter i ansvarsnämnden.

Av ansvarsnämndens ledamöter utses
1. en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,
2. en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
3. en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation,
4. en efter förslag av Sveriges akademikers centralorganisation, och
5. de fyra återstående ledamöterna bland personer som kan anses särskilt

företräda allmänhetens intresse.

Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.
Har förslag till ledamot eller ersättare inte lämnats, ska tillräckligt antal

ledamöter och ersättare ändå utses.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. För ärenden om disciplinpåföljd som har återförvisats till myndigheten

från domstol gäller fortfarande 1 § första stycket och 4 § i sin äldre lydelse.

SFS 2010:1376

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1376

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)