SFS 2010:1377 Förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

101377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1243) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2009:1243) med instruktion

för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

14 §

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring har till uppgift att bi-

stå Socialstyrelsen med att

� dela in och benämna de specialiteter inom vilka specialistkompetens kan

uppnås samt med att avgöra vad som ska krävas för att få bevis om specia-
listkompetens,

� utarbeta målbeskrivningar som avses i 4 kap. 5 § 3 patientsäkerhetsför-

ordningen (2010:1369),

� stödja sjukvårdshuvudmännen för att uppnå hög kvalitet i specialise-

ringstjänstgöringen,

� främja utbildning av handledare inom specialiseringstjänstgöringen,
� följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt
� utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa att verksamhe-

ten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda specialiserings-
tjänstgöring av hög kvalitet.

Rådet ska vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda läkares kompe-

tens i förhållande till fastställda målbeskrivningar.

Rådet består av en ordförande och sju andra ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2010:1377

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010