SFS 2010:1379 Förordning om ändring i förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter

101379.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1283) om
kosmetiska och hygieniska produkter;

utfärdad den 25 november 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:1283) om kosme-

tiska och hygieniska produkter

1

dels att rubriken närmast före 8 a § ska lyda ⬝Ansvarig myndighet enligt

EU-direktiv⬝,

dels att punkten 3 i övergångsbestämmelserna till förordningen

(2006:180) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

3. Bestämmelserna ska inte tillämpas på en kosmetisk eller hygienisk pro-

dukt om den i fråga om sin slutliga sammansättning, sina beståndsdelar eller
kombinationer av beståndsdelar före den 12 mars 2013 har tagits fram med
hjälp av djurförsök avseende toxicitet vid upprepade doser, reproduk-
tionstoxicitet eller toxikokinetik med användning av

� en alternativ metod som har validerats och antagits av Europeiska unio-

nen, eller

� en annan metod än en alternativ metod, i de fall det inte finns en alterna-

tiv metod som har validerats och antagits av Europeiska unionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:955.

SFS 2010:1379

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010