SFS 2010:1380 Förordning om ändring i tobaksförordningen (2001:312)

101380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tobaksförordningen (2001:312);

utfärdad den 25 november 2010.

Regeringen förskriver att 4 § tobaksförordningen (2001:312) ska ha föl-

jande lydelse.

4 §

1

Statens folkhälsoinstitut ska årligen till Europeiska kommissionen

översända sådan information som avses i 3 § första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:635.

SFS 2010:1380

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010