SFS 2010:1381 Förordning om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

101381.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:687) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 25 november 2010.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2002:687) om

läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

10 §

1

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska offentliggöra en för-

teckning över de läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna samt upp-
gifter om vilka priser som får tas ut för dessa produkter. Denna förteckning
och dessa uppgifter ska minst en gång per år överlämnas till Europeiska
kommissionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:656.

SFS 2010:1381

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010