SFS 2010:1384 Förordning om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

101384.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1206) med
instruktion för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket;

utfärdad den 25 november 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1206) med instruktion

för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska

� följa utvecklingen på läkemedels- och tandvårdsområdena,
� följa utvecklingen i andra länder och ta till vara erfarenheter därifrån,
� jämföra prisnivån i Sverige med prisnivån i andra länder för relevanta

produkter på läkemedelsområdet,

� följa prisutvecklingen på läkemedelsområdet i ett internationellt per-

spektiv,

� följa upp och utvärdera sina beslut samt de föreskrifter om fastställande

av inköpspris och försäljningspris som myndigheten beslutar med stöd av
7 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

� informera berörda om sin verksamhet och om sina beslut om subven-

tionering och prisreglering för varor som ingår i läkemedelsförmånerna,
samt

� informera berörda om sin verksamhet inom tandvårdsområdet och om

sina beslut enligt 5 a §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:638.

SFS 2010:1384

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010