SFS 2010:1385 Förordning med instruktion för Myndigheten för vårdanalys

101385.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Myndigheten för vårdanalys;

utfärdad den 25 november 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Myndigheten för vårdanalys har till uppgift att ur ett patient-, brukar-,

och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhål-
landen inom hälso- och sjukvård, tandvård samt i gränssnittet mellan vård
och omsorg.

2 §

Myndigheten ska

1. följa upp och analysera vårdens och omsorgens funktionssätt,
2. effektivitetsgranska statliga åtaganden och verksamheter, samt
3. inom sitt verksamhetsområde bistå regeringen med underlag och re-

kommendationer för effektivisering av statlig verksamhet och styrning.

3 §

Myndigheten har även till uppgift att

1. kontinuerligt utvärdera sådan information om vården och omsorgen

som lämnas till den enskilde, i fråga om informationens innehåll, kvalitet,
ändamålsenlighet och tillgänglighet,

2. på regeringens uppdrag bistå med utvärderingar och uppföljningar av

beslutade eller genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ, samt

3. inom sitt verksamhetsområde bedriva omvärldsbevakning och genom-

föra internationella jämförelser.

4 §

Myndigheten ska senast den 1 februari varje år ange i en särskild ana-

lys- och granskningsplan vilken huvudsaklig inriktning verksamheten ska ha
under året.

Ledning

5 §

Myndigheten leds av en styrelse.

6 §

Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

7 §

Utöver vad som framgår av myndighetsförordningen (2007:515) ska

styrelsen fatta beslut om publicering av resultatet av sådana analyser,

SFS 2010:1385

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1385

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

granskningar, uppföljningar och utvärderingar som avses i 1�3 §§, samt om
en sådan analys- och granskningsplan som avses i 4 §.

Rådgivande organ

8 §

Vid myndigheten ska det finnas ett patientråd. Rådet ska särskilt

1. identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för analys och

granskning, samt

2. bistå myndigheten i arbetet med att identifiera patienters, brukares och

medborgares behov av information.

Styrelsen beslutar om övriga uppgifter.

9 §

Patientrådet består av myndighetens direktör, som är ordförande, och

högst 20 andra ledamöter. Rådet ska innehålla företrädare för t.ex. patient-
nämnder, patientföreningar och brukarorganisationer.

Anställningar och uppdrag

10 §

Direktören är myndighetschef.

11 §

Ledamöterna i patientrådet utses av styrelsen för en bestämd tid, dock

längst tre år.

Rapportering

12 §

Myndigheten ska löpande redovisa till regeringen resultatet av sådana

analyser, granskningar, uppföljningar och utvärderingar som avses i 1�3 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)