SFS 2010:1386 Förordning om ändring i förordningen (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling

101386.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:135) om årlig
redovisning av det inkomstgrundade
ålderspensionssystemets finansiella ställning och
utveckling;

utfärdad den 25 november 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2002:135) om årlig redovis-

ning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning
och utveckling ska ha följande lydelse.

2 §

1

Första�Fjärde och Sjätte AP-fonderna ska senast den 1 februari varje

år lämna Pensionsmyndigheten de uppgifter som behövs för att redovis-
ningen enligt 1 § första stycket ska kunna upprättas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första

gången vid redovisningen avseende år 2010.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1194.

SFS 2010:1386

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010