SFS 2010:1387 Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

101387.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1174) med
instruktion för Försäkringskassan;

utfärdad den 25 november 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1174) med instruk-

tion för Försäkringskassan

dels att 8 och 11 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå,
dels att 6, 7 och 14 §§ ska ha följande lydelse.

6 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst

nio ledamöter.

14 §

Bestämmelserna om myndighetens beslut i 21 § 3�5 myndighetsför-

ordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten i fråga om beslut
som fattas genom automatiserad behandling.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2010:1387

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010