SFS 2010:1388 Förordning om ändring i förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet

101388.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Arial;color:#1a1a1a;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:1423) om bidrag <br/>till f�retagsh�lsov�rd med vissa insatser inom <br/>rehabiliteringsomr�det;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5, 10, 12 och 19 �� f�rordningen (2009:1423)</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">om bidrag till f�retagsh�lsov�rd med vissa insatser inom rehabiliterings-<br/>omr�det ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Bidrag l�mnas till anordnare av f�retagsh�lsov�rd som, ut�ver de upp-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">gifter f�r f�retagsh�lsov�rden som anges i 3 kap. 2 b � arbetsmilj�lagen<br/>(1977:1160), �ven kan tillhandah�lla tj�nster f�r att medicinskt f�rebygga,<br/>utreda och behandla arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade sjukdomar<br/>och skador. Anordnaren ska i denna verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. tidigt initiera och koordinera l�mpliga medicinska, rehabiliterande och</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">arbetsanpassande insatser, inklusive koordinering av de rehabiliterings- och<br/>arbetsanpassningsinsatser som en arbetsgivare ska svara f�r enligt arbets-<br/>milj�lagen och 30 kap. socialf�rs�kringsbalken, och</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. tillhandah�lla underlag f�r bed�mningen av den anst�lldes arbets-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rm�ga i enlighet med F�rs�kringskassans krav.</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:720px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Till�ggsbidrag l�mnas f�r bes�k hos l�kare, legitimerad psykolog,</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">legitimerad sjuksk�terska eller legitimerad sjukgymnast, om bes�ket �ven<br/>innefattar en bed�mning av den anst�lldes arbetsf�rm�ga. Bidrag f�r l�mnas<br/>med 350 kr f�r genomf�rt bes�k hos l�kare eller legitimerad psykolog och<br/>med 175 kr f�r genomf�rt bes�k hos legitimerad sjuksk�terska eller legiti-<br/>merad sjukgymnast. </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Till�ggsbidrag l�mnas �ven med ett belopp om h�gst 5 600 kronor f�r en</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">redovisning av de koordinerande insatser f�r den anst�lldes �terg�ng i arbete<br/>och arbetsanpassning som utf�rts i enlighet med 5 � 1. De koordinerande in-<br/>satserna ska vara utf�rda inom 45 dagar r�knat fr�n den anst�lldes f�rsta<br/>sjukdag. Redovisningen av de koordinerande insatserna ska uppr�ttas i en-<br/>lighet med F�rs�kringskassans krav och redovisningen ska vara godk�nd av<br/>arbetsgivaren. Det sammanlagda ers�ttningsbeloppet f�r ett helt kalender�r<br/>till en anordnare av f�retagsh�lsov�rd f�r inte �verstiga det belopp som mot-<br/>svarar antalet anslutna anst�llda till anordnaren multiplicerat med talet 0,016<br/>multiplicerat med h�gst 5 600 kronor. Ers�ttning f�r dock l�mnas f�r redo-</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2010:684.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1388</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1388</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">visningar avseende fler anslutna anst�llda, och d�rmed med ett h�gre sam-<br/>manlagt ers�ttningsbelopp, om det finns s�rskilda sk�l f�r det.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillg�ngliga medel ska f�rdelas proportionellt mellan anordnarna av</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�retagsh�lsov�rd inom de respektive bidragsdelar som anges i 911 ��. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Till�ggsbidrag och ers�ttning f�r kostnader f�r medicinsk service</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">l�mnas i efterskott och betalas ut m�nadsvis. Ans�kan om dessa bidrag ska<br/>ha kommit in till F�rs�kringskassan senast den 1 februari �ret efter bidrags-<br/>�ret.</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 januari 2011 i fr�ga om 10 � och i</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">�vrigt den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om ans�kningar om bidrag</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">som avser tid f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ULF KRISTERSSON</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft24">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:1423) om bidrag
till f�retagsh�lsov�rd med vissa insatser inom
rehabiliteringsomr�det;

utf�rdad den 25 november 2010.

Regeringen f�reskriver att 5, 10, 12 och 19 �� f�rordningen (2009:1423)

om bidrag till f�retagsh�lsov�rd med vissa insatser inom rehabiliterings-
omr�det ska ha f�ljande lydelse.

5 �

Bidrag l�mnas till anordnare av f�retagsh�lsov�rd som, ut�ver de upp-

gifter f�r f�retagsh�lsov�rden som anges i 3 kap. 2 b � arbetsmilj�lagen
(1977:1160), �ven kan tillhandah�lla tj�nster f�r att medicinskt f�rebygga,
utreda och behandla arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade sjukdomar
och skador. Anordnaren ska i denna verksamhet

1. tidigt initiera och koordinera l�mpliga medicinska, rehabiliterande och

arbetsanpassande insatser, inklusive koordinering av de rehabiliterings- och
arbetsanpassningsinsatser som en arbetsgivare ska svara f�r enligt arbets-
milj�lagen och 30 kap. socialf�rs�kringsbalken, och

2. tillhandah�lla underlag f�r bed�mningen av den anst�lldes arbets-

f�rm�ga i enlighet med F�rs�kringskassans krav.

10 �

1

Till�ggsbidrag l�mnas f�r bes�k hos l�kare, legitimerad psykolog,

legitimerad sjuksk�terska eller legitimerad sjukgymnast, om bes�ket �ven
innefattar en bed�mning av den anst�lldes arbetsf�rm�ga. Bidrag f�r l�mnas
med 350 kr f�r genomf�rt bes�k hos l�kare eller legitimerad psykolog och
med 175 kr f�r genomf�rt bes�k hos legitimerad sjuksk�terska eller legiti-
merad sjukgymnast.

Till�ggsbidrag l�mnas �ven med ett belopp om h�gst 5 600 kronor f�r en

redovisning av de koordinerande insatser f�r den anst�lldes �terg�ng i arbete
och arbetsanpassning som utf�rts i enlighet med 5 � 1. De koordinerande in-
satserna ska vara utf�rda inom 45 dagar r�knat fr�n den anst�lldes f�rsta
sjukdag. Redovisningen av de koordinerande insatserna ska uppr�ttas i en-
lighet med F�rs�kringskassans krav och redovisningen ska vara godk�nd av
arbetsgivaren. Det sammanlagda ers�ttningsbeloppet f�r ett helt kalender�r
till en anordnare av f�retagsh�lsov�rd f�r inte �verstiga det belopp som mot-
svarar antalet anslutna anst�llda till anordnaren multiplicerat med talet 0,016
multiplicerat med h�gst 5 600 kronor. Ers�ttning f�r dock l�mnas f�r redo-

1 Senaste lydelse 2010:684.

SFS 2010:1388

Utkom fr�n trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1388

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

visningar avseende fler anslutna anst�llda, och d�rmed med ett h�gre sam-
manlagt ers�ttningsbelopp, om det finns s�rskilda sk�l f�r det.

12 �

Tillg�ngliga medel ska f�rdelas proportionellt mellan anordnarna av

f�retagsh�lsov�rd inom de respektive bidragsdelar som anges i 911 ��.

19 �

Till�ggsbidrag och ers�ttning f�r kostnader f�r medicinsk service

l�mnas i efterskott och betalas ut m�nadsvis. Ans�kan om dessa bidrag ska
ha kommit in till F�rs�kringskassan senast den 1 februari �ret efter bidrags-
�ret.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 januari 2011 i fr�ga om 10 � och i

�vrigt den 1 januari 2011.

2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om ans�kningar om bidrag

som avser tid f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;