SFS 2010:1388 Förordning om ändring i förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet

101388.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1423) om bidrag
till företagshälsovård med vissa insatser inom
rehabiliteringsområdet;

utfärdad den 25 november 2010.

Regeringen föreskriver att 5, 10, 12 och 19 §§ förordningen (2009:1423)

om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliterings-
området ska ha följande lydelse.

5 §

Bidrag lämnas till anordnare av företagshälsovård som, utöver de upp-

gifter för företagshälsovården som anges i 3 kap. 2 b § arbetsmiljölagen
(1977:1160), även kan tillhandahålla tjänster för att medicinskt förebygga,
utreda och behandla arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade sjukdomar
och skador. Anordnaren ska i denna verksamhet

1. tidigt initiera och koordinera lämpliga medicinska, rehabiliterande och

arbetsanpassande insatser, inklusive koordinering av de rehabiliterings- och
arbetsanpassningsinsatser som en arbetsgivare ska svara för enligt arbets-
miljölagen och 30 kap. socialförsäkringsbalken, och

2. tillhandahålla underlag för bedömningen av den anställdes arbets-

förmåga i enlighet med Försäkringskassans krav.

10 §

1

Tilläggsbidrag lämnas för besök hos läkare, legitimerad psykolog,

legitimerad sjuksköterska eller legitimerad sjukgymnast, om besöket även
innefattar en bedömning av den anställdes arbetsförmåga. Bidrag får lämnas
med 350 kr för genomfört besök hos läkare eller legitimerad psykolog och
med 175 kr för genomfört besök hos legitimerad sjuksköterska eller legiti-
merad sjukgymnast.

Tilläggsbidrag lämnas även med ett belopp om högst 5 600 kronor för en

redovisning av de koordinerande insatser för den anställdes återgång i arbete
och arbetsanpassning som utförts i enlighet med 5 § 1. De koordinerande in-
satserna ska vara utförda inom 45 dagar räknat från den anställdes första
sjukdag. Redovisningen av de koordinerande insatserna ska upprättas i en-
lighet med Försäkringskassans krav och redovisningen ska vara godkänd av
arbetsgivaren. Det sammanlagda ersättningsbeloppet för ett helt kalenderår
till en anordnare av företagshälsovård får inte överstiga det belopp som mot-
svarar antalet anslutna anställda till anordnaren multiplicerat med talet 0,016
multiplicerat med högst 5 600 kronor. Ersättning får dock lämnas för redo-

1 Senaste lydelse 2010:684.

SFS 2010:1388

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1388

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

visningar avseende fler anslutna anställda, och därmed med ett högre sam-
manlagt ersättningsbelopp, om det finns särskilda skäl för det.

12 §

Tillgängliga medel ska fördelas proportionellt mellan anordnarna av

företagshälsovård inom de respektive bidragsdelar som anges i 9�11 §§.

19 §

Tilläggsbidrag och ersättning för kostnader för medicinsk service

lämnas i efterskott och betalas ut månadsvis. Ansökan om dessa bidrag ska
ha kommit in till Försäkringskassan senast den 1 februari året efter bidrags-
året.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2011 i fråga om 10 § och i

övrigt den 1 januari 2011.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ansökningar om bidrag

som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)