SFS 2010:1389 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

101389.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 25 november 2010.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 9 §, 3 kap. 32 a, 32 b, 32 d och 32 e §§,

6 kap. 1, 3 och 13 §§ samt bilagan till studiestödsförordningen (2000:655)
ska ha följande lydelse.

1 kap.

9 §

Med prisbasbelopp avses i denna förordning prisbasbeloppet enligt

2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

3 kap.

32 a §

1

En studerande som studerar med studiemedel och som är förälder

har enligt andra och tredje styckena rätt att behålla studiemedlen under den
tid då han eller hon helt avstår från studier för tillfällig vård av barn (vård-
period). Med förälder likställs personer som enligt 11 kap. 4�6 §§ socialför-
säkringsbalken ska likställas med föräldrar i fråga om rätt till tillfällig
föräldrapenning för vård av barn.

En studerande som avses i första stycket har rätt att behålla studiemedlen i

situationer som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken.

En studerande som avses i första stycket får behålla studiemedlen under

den längsta tid per kalenderår och barn som anges i 13 kap. socialförsäk-
ringsbalken. Vid omräkning från dagar med tillfällig föräldrapenning till
veckor med studiemedel ska 60 dagar motsvara 12 veckor och 10 dagar mot-
svara 2 veckor.

32 b §

2

En studerande som har studiemedel och som avstår från studier på

grund av tillfällig vård av barn ska till Centrala studiestödsnämnden

1. anmäla vården när den inleds, eller, om det finns särskilda skäl, efter

det att den har inletts, och

2. när vården har avslutats lämna en försäkran om att han eller hon under

vårdtiden har varit förhindrad att studera på grund av tillfällig vård av barn.

Om vårdperiodens längd överstiger sju dagar, ska den studerande från och

med den åttonde vårddagen med läkarintyg styrka att uppehållet i studierna
beror på en sådan situation som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken. Vid

1 Senaste lydelse 2010:442.

2 Senaste lydelse 2010:442.

SFS 2010:1389

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1389

beräkning av vårdperiodens längd motsvarar en kalendervecka sju vård-
dagar.

32 d §

3

En studerande som studerar med studiemedel har rätt att behålla

studiemedlen under den tid då han eller hon helt avstår från studier för vård
av en svårt sjuk närstående i Sverige (vårdperiod) enligt 47 kap. 3, 4 och
13 §§ socialförsäkringsbalken. Det villkor som anges i 47 kap. 3 § första
stycket 1 socialförsäkringsbalken gäller dock inte.

En studerande som avses i första stycket får behålla studiemedlen under

högst 48 veckor för vård av en person som avses i 47 kap. 4 § social-
försäkringsbalken och i högst 20 veckor för varje annan person som vårdas.

32 e §

4

En studerande som har studiemedel och som avstår från studier på

grund av vård av en svårt sjuk närstående ska till Centrala studie-
stödsnämnden

1. anmäla vården när den inleds, och
2. när vården har avslutats lämna en försäkran om att han eller hon under

vårdtiden har varit förhindrad att studera på grund av vård av svårt sjuk när-
stående.

Till en försäkran enligt första stycket 2 ska ett samtycke från den sjuke

fogas enligt 47 kap. 3 § första stycket 3 och andra stycket socialförsäkrings-
balken samt ett läkarutlåtande enligt 110 kap. 25 § första stycket samma
balk.

6 kap.

1 §

5

Vad som föreskrivs i denna förordning om studiestöd för tid då den

studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier
ska gälla även för tid då den studerande är att anse som smittbärare enligt
46 kap. socialförsäkringsbalken och på grund av beslut enligt smittskydds-
lagen (2004:168) i andra fall än som avses i 3 kap. 8 eller 10 § smittskydds-
lagen eller livsmedelslagen (2006:804) eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av sistnämnda lag är helt oförmögen att bedriva sina studier.

3 §

6

Föreskrifterna i 113 kap. 3�19 §§ socialförsäkringsbalken tillämpas i

fråga om ärende enligt denna förordning som i första instans handläggs av
Försäkringskassan.

Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

tillämpningen av denna förordning, om det gäller bestämmelser om åtgärder
av Försäkringskassan.

13 §

7

Försäkringskassan ska till Centrala studiestödsnämnden eller �ver-

klagandenämnden för studiestöd lämna uppgift om

1. sådan sjukperiod enligt 3 kap. 26 § som har godkänts av Försäk-

ringskassan,

3 Senaste lydelse 2010:442.

4 Senaste lydelse 2010:442.

5 Senaste lydelse 2006:862.

6 Senaste lydelse 2004:964.

7 Senaste lydelse 2010:442.

background image

3

SFS 2010:1389

2. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under ett arbetsmarknads-

politiskt program, och

3. rehabiliteringsersättning, sjukersättning och aktivitetsersättning enligt

socialförsäkringsbalken.

Första stycket gäller dock bara om uppgifterna har betydelse för tillämp-

ningen av studiestödslagen (1999:1395) eller föreskrifter som har meddelats
i anslutning till lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Bilagan i dess nya

lydelse ska dock tillämpas från och med den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

4

SFS 2010:1389

Bilaga

8

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiestöd kan lämnas

B 2

Beckmans skola AB för Beckmans Designhögskola, konstnärlig kandidat-

examen

Ericastiftelsen, utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed sam-

manhängande fortbildning och vidareutbildning

Ersta Sköndal Högskola AB
� magisterexamen i omvårdnad,
� magisterexamen i socialt arbete,
� kandidatexamen i omvårdnad,
� kandidatexamen i socialt arbete,
� kandidatexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
� högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
� högskoleexamen, teologisk utbildning,
� sjuksköterskeexamen,
� socionomexamen, och
� specialistsjuksköterskeexamen
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen, teologisk utbildning
Evangeliska Frikyrkan för �rebro Teologiska Högskola
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen, teologisk utbildning
Handelshögskolan i Stockholm
Kommunal högskoleutbildning som inte är uppdragsutbildning
Newmaninstitutet
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen i teologi
Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola
� magisterexamen i omvårdnad,
� kandidatexamen i omvårdnad,
� sjuksköterskeexamen, och
� specialistsjuksköterskeexamen
Statliga universitet och högskolor, utom när det gäller
� seminörutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet,
� utbildning enligt förordningen (2007:432) om behörighetsgivande för-

utbildning vid universitet och högskolor, eller

� utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid

universitet och högskolor

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för Chalmers tekniska högskola

AB

8 Senaste lydelse 2010:442.

background image

5

SFS 2010:1389

Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella Handelshögskolan i

Jönköping AB, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB,
Hälsohögskolan i Jönköping AB, Tekniska Högskolan i Jönköping AB)

Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda Korsets Högskola
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)
� kandidatexamen i musikpedagogik,
� högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning, och
� högskoleexamen med inriktning logonomi
Stiftelsen Värmlands och �rebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola, skogsteknikerexamen

Teologiska Högskolan, Stockholm (THS)
� kandidatexamen i teologi,
� kandidatexamen i mänskliga rättigheter,
� högskoleexamen, teologisk utbildning, och
� högskoleexamen i mänskliga rättigheter

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010