SFS 2010:1392 Lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

101392.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:729) om
Patentbesvärsrätten;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 17 §§ lagen (1977:729) om

Patentbesvärsrätten

2 ska ha följande lydelse.

2 §

I Patentbesvärsrätten finns patenträttsråd. De ska vara tekniskt kunniga

eller lagfarna. Ett av de lagfarna patenträttsråden ska vara domstolens ord-
förande.

I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmel-

ser om utnämning av patenträttsråd tillika ordförande, patenträttsråd tillika
avdelningsordförande, patenträttsråd tillika vice ordförande och övriga pa-
tenträttsråd i Patentbesvärsrätten.

17 §

3

I fråga om överklagande av ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten

finns bestämmelser i patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen
(1970:485), varumärkeslagen (1960:644), namnlagen (1982:670), lagen
(1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrande-
frihetsgrundlagens områden samt i växtförädlarrättslagen (1997:306).

Ett beslut av Patentbesvärsrätten, som inte är slutligt, får överklagas en-

dast i samband med överklagande av beslut i själva målet. Ett beslut får dock
överklagas särskilt när rätten har

1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att

hinder föreligger för talans prövning,

2. avvisat ombud eller biträde,
3. utdömt vite eller straff för underlåtenhet att iaktta föreläggande eller

ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom för-
summelse eller tredska,

4. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,
5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 4 i fråga som gäller rättshjälp.
Sådant särskilt överklagande som avses i andra stycket får göras av den

som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Beslutet över-
klagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Därvid tillämpas bestämmelserna i
6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) och i 35�37 §§ samma lag om
överklagande av kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut ska inne-

1 Prop. 2009/10:181 och 2010/11:24, bet. 2010/11:JuU3, rskr 2010/11:31.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:383.

3 Senaste lydelse 1998:383.

SFS 2010:1392

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1392

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

hålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvalt-
ningsdomstolen och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)