SFS 2010:1393 Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

101393.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i varumärkeslagen (1960:644);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 47 § varumärkeslagen (1960:644)

ska ha följande lydelse.

47 §

2

Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten får överklagas av sö-

kanden, om det har gått honom eller henne emot. Ett slutligt beslut med an-
ledning av en invändning mot registrering får överklagas av varumärkes-
havaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invän-
daren återkallar sin talan får denna ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

�verklagande enligt första stycket görs hos Patentbesvärsrätten inom två

månader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Högsta förvalt-

ningsdomstolen inom två månader från beslutets dag. Vid ett överklagande
till Högsta förvaltningsdomstolen tillämpas bestämmelserna i 35�37 §§ för-
valtningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla
uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvaltnings-
domstolen och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse 1995:1277.

SFS 2010:1393

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010