SFS 2010:1396 Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

101396.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:417) om
marknadsdomstol m.m.;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1970:417) om mark-

nadsdomstol m.m. ska ha följande lydelse.

6 §

2

I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestäm-

melser om utnämning av ordförande i Marknadsdomstolen. Vice ordförande,
övriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för viss tid.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Cecilia Bergman
(Integrations- och jämställdhets-
departementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse 1976:37.

SFS 2010:1396

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010