SFS 2010:1500 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

101500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1972:262) om <br/>underst�dsf�reningar;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 november 2010. </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (1972:262) om un-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">derst�dsf�reningar</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 73 och 75 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 25 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>25 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">P� beg�ran av en underst�dsf�rening eller flera under-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">st�dsf�reningar ing�ende i en f�rs�kringsgrupp som driver verksamhet avse-<br/>ende tj�nstepensionsf�rs�kring enligt denna lag, ska Finansinspektionen<br/>granska tillf�rlitligheten hos den interna modell som underst�dsf�reningen<br/>eller f�rs�kringsf�retag i f�rs�kringsgruppen valt f�r att ber�kna ett kapital-<br/>krav med h�nsyn tagen till de kvantifierbara risker som f�reningen eller f�-<br/>retagen i gruppen �r utsatta f�r. Vid granskningen ska de grundl�ggande<br/>krav beaktas som framg�r av artiklarna 120125 i Europaparlamentets och<br/>r�dets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och<br/>ut�vande av f�rs�krings- och �terf�rs�kringsverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft13">3.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en beh�rig myndighet p� beg�ran av flera f�rs�kringsf�retag ing�en-</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">de i en f�rs�kringsgrupp, vilken �ven omfattar en svensk underst�dsf�ren-<br/>ing, granskar tillf�rlitligheten hos en intern modell f�r f�retagen i gruppen,<br/>f�r Finansinspektionen, utf�ra den del av granskningen som avser den<br/>svenska underst�dsf�reningen.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">f�reskrifter om grunderna f�r bed�mningen av tillf�rlitligheten hos interna<br/>modeller enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>73 �</b></p> <p style="position:absolute;top:842px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Underst�dsf�rening ska<i> </i>med �rliga avgifter bidra till att t�cka kost-</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">naderna f�r Finansinspektionens verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r granskning av �renden enligt 25 a � f�rsta och andra styckena f�r Fi-</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">nansinspektionen ta ut avgifter av de f�reningar som granskas.</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avgifter enligt denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:240, bet. 2010/11:FiU9, rskr. 2010/11:5.</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009<br/>om upptagande och ut�vande av f�rs�krings- och �terf�rs�kringsverksamhet (EUT L<br/>335, 17.12.2009, s. 1, Celex 32009L0138).</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">3 Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om<br/>upptagande och ut�vande av f�rs�krings- och �terf�rs�kringsverksamhet (EUT L 335,<br/>17.12.2009, s. 1, Celex 32009L0138).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 1992:1624.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>75 �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Finansinspektionens beslut om att v�gra registrering av under-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">st�dsf�rening enligt 65 � f�r �verklagas hos kammarr�tten. Detsamma g�ller<br/>inspektionens beslut enligt 14 a14 d ��.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Annat beslut av Finansinspektionen enligt denna lag f�r �verklagas hos</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">f�rvaltningsr�tten. Detta g�ller dock inte beslut i �renden som avses i 20 �<br/>f�rsta stycket 5 f�rvaltningslagen (1986:223). Pr�vningstillst�nd kr�vs vid<br/>�verklagande till kammarr�tten av f�rvaltningsr�ttens avg�rande.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Inspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rel�ggande eller om verk-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">samhetens drivande enligt 71 � �ttonde stycket ska <i>g</i>�lla omedelbart.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Finansinspektionens beslut i �renden enligt 25 a � f�rsta och andra styck-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ena f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft27">Sonja Daltung<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">5 Senaste lydelse 2009:784.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1972:262) om
underst�dsf�reningar;

utf�rdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (1972:262) om un-

derst�dsf�reningar

dels att 73 och 75 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 25 a �, av f�ljande lydelse.

25 a �

P� beg�ran av en underst�dsf�rening eller flera under-

st�dsf�reningar ing�ende i en f�rs�kringsgrupp som driver verksamhet avse-
ende tj�nstepensionsf�rs�kring enligt denna lag, ska Finansinspektionen
granska tillf�rlitligheten hos den interna modell som underst�dsf�reningen
eller f�rs�kringsf�retag i f�rs�kringsgruppen valt f�r att ber�kna ett kapital-
krav med h�nsyn tagen till de kvantifierbara risker som f�reningen eller f�-
retagen i gruppen �r utsatta f�r. Vid granskningen ska de grundl�ggande
krav beaktas som framg�r av artiklarna 120125 i Europaparlamentets och
r�dets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och
ut�vande av f�rs�krings- och �terf�rs�kringsverksamhet

3.

Om en beh�rig myndighet p� beg�ran av flera f�rs�kringsf�retag ing�en-

de i en f�rs�kringsgrupp, vilken �ven omfattar en svensk underst�dsf�ren-
ing, granskar tillf�rlitligheten hos en intern modell f�r f�retagen i gruppen,
f�r Finansinspektionen, utf�ra den del av granskningen som avser den
svenska underst�dsf�reningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om grunderna f�r bed�mningen av tillf�rlitligheten hos interna
modeller enligt f�rsta stycket.

73 �

4

Underst�dsf�rening ska med �rliga avgifter bidra till att t�cka kost-

naderna f�r Finansinspektionens verksamhet.

F�r granskning av �renden enligt 25 a � f�rsta och andra styckena f�r Fi-

nansinspektionen ta ut avgifter av de f�reningar som granskas.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avgifter enligt denna paragraf.

1 Prop. 2009/10:240, bet. 2010/11:FiU9, rskr. 2010/11:5.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009
om upptagande och ut�vande av f�rs�krings- och �terf�rs�kringsverksamhet (EUT L
335, 17.12.2009, s. 1, Celex 32009L0138).

3 Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om
upptagande och ut�vande av f�rs�krings- och �terf�rs�kringsverksamhet (EUT L 335,
17.12.2009, s. 1, Celex 32009L0138).

4 Senaste lydelse 1992:1624.

SFS 2010:1500

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1500

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

75 �

5

Finansinspektionens beslut om att v�gra registrering av under-

st�dsf�rening enligt 65 � f�r �verklagas hos kammarr�tten. Detsamma g�ller
inspektionens beslut enligt 14 a14 d ��.

Annat beslut av Finansinspektionen enligt denna lag f�r �verklagas hos

f�rvaltningsr�tten. Detta g�ller dock inte beslut i �renden som avses i 20 �
f�rsta stycket 5 f�rvaltningslagen (1986:223). Pr�vningstillst�nd kr�vs vid
�verklagande till kammarr�tten av f�rvaltningsr�ttens avg�rande.

Inspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rel�ggande eller om verk-

samhetens drivande enligt 71 � �ttonde stycket ska g�lla omedelbart.

Finansinspektionens beslut i �renden enligt 25 a � f�rsta och andra styck-

ena f�r inte �verklagas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:784.

;