SFS 2010:1500 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

101500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:262) om
understödsföreningar;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1972:262) om un-

derstödsföreningar

dels att 73 och 75 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 25 a §, av följande lydelse.

25 a §

På begäran av en understödsförening eller flera under-

stödsföreningar ingående i en försäkringsgrupp som driver verksamhet avse-
ende tjänstepensionsförsäkring enligt denna lag, ska Finansinspektionen
granska tillförlitligheten hos den interna modell som understödsföreningen
eller försäkringsföretag i försäkringsgruppen valt för att beräkna ett kapital-
krav med hänsyn tagen till de kvantifierbara risker som föreningen eller fö-
retagen i gruppen är utsatta för. Vid granskningen ska de grundläggande
krav beaktas som framgår av artiklarna 120�125 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och
utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet

3.

Om en behörig myndighet på begäran av flera försäkringsföretag ingåen-

de i en försäkringsgrupp, vilken även omfattar en svensk understödsfören-
ing, granskar tillförlitligheten hos en intern modell för företagen i gruppen,
får Finansinspektionen, utföra den del av granskningen som avser den
svenska understödsföreningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om grunderna för bedömningen av tillförlitligheten hos interna
modeller enligt första stycket.

73 §

4

Understödsförening ska med årliga avgifter bidra till att täcka kost-

naderna för Finansinspektionens verksamhet.

För granskning av ärenden enligt 25 a § första och andra styckena får Fi-

nansinspektionen ta ut avgifter av de föreningar som granskas.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt denna paragraf.

1 Prop. 2009/10:240, bet. 2010/11:FiU9, rskr. 2010/11:5.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009
om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (EUT L
335, 17.12.2009, s. 1, Celex 32009L0138).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om
upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (EUT L 335,
17.12.2009, s. 1, Celex 32009L0138).

4 Senaste lydelse 1992:1624.

SFS 2010:1500

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1500

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

75 §

5

Finansinspektionens beslut om att vägra registrering av under-

stödsförening enligt 65 § får överklagas hos kammarrätten. Detsamma gäller
inspektionens beslut enligt 14 a�14 d §§.

Annat beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos

förvaltningsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 §
första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten av förvaltningsrättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om verk-

samhetens drivande enligt 71 § åttonde stycket ska gälla omedelbart.

Finansinspektionens beslut i ärenden enligt 25 a § första och andra styck-

ena får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:784.