SFS 2010:1501 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

101501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rs�kringsr�relsef�rordningen <br/>(1982:790);</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 49 och 56 �� f�rs�kringsr�relsef�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1982:790)</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">1<i> </i>ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>49 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen f�r i fr�ga om f�rs�kringsr�relselagen</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1982:713) meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. indelning i f�rs�kringsklasser betr�ffande koncession f�r �terf�rs�kring</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 2 kap. 3 c �, </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. vad en verksamhetsplan enligt 2 a kap. 1 � andra stycket 2 ska inneh�l-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">la, </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">3. begr�nsningar f�r uppl�ning enligt 5 kap. 1 � andra och tredje styckena,<br/>4. inneh�ll och ber�kning av f�rs�kringstekniska avs�ttningar enligt 7 kap.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">1 �, </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. ber�kning av livf�rs�kringsavs�ttningar enligt 7 kap. 2 � andrafemte</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">styckena, </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. inneh�ll i en redog�relse f�r konsekvenser av f�rs�kringstekniska rikt-</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">linjer enligt 7 kap. 8 a �, </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">7. vilket v�rde tillg�ngar enligt 7 kap. 10 � f�rsta stycket 13 h�gst f�r tas</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">upp till vid skuldt�ckning, </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">8. f�ruts�ttningarna f�r anv�ndning av obligationer eller andra skuld-</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">f�rbindelser och aktier eller andra v�rdepapper utgivna av ett specialf�retag<br/>f�r skuldt�ckning enligt 7 kap. 10 � nionde stycket, </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">9. l�mplig riskspridning av tillg�ngar som anv�nds f�r skuldt�ckning,</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">inom de ramar som anges i 7 kap. 10 c � f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">10. lokalisering av tillg�ngar enligt 7 kap. 10 d � andra stycket, <br/>11. v�rdering till verkligt v�rde av skuldt�ckningstillg�ngar enligt 7 kap.</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">10 f � andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">12. vad placeringsriktlinjerna enligt 7 kap. 10 g � f�rsta stycket f�r verk-</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">samhet avseende tj�nstepensionsf�rs�kring ska inneh�lla samt om skyldig-<br/>heten att l�mna information om placeringsriktlinjer enligt 7 kap. 10 g � an-<br/>dra stycket och om vilka f�rs�kringar som inte ska omfattas av informations-<br/>skyldigheten, </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">13. hur optioner och terminskontrakt eller andra liknande finansiella in-</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">strument f�r anv�ndas enligt 7 kap. 17 b �, </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 F�rordningen omtryckt 1995:1601.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2008:212.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1501</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1501</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">14. villkor f�r att ta in poster i kapitalbasen enligt 7 kap. 22 och 24 ��</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">samt 7 a kap. 4 �, omfattningen av dessa poster och hur kapitalbasen i �vrigt<br/>ska ber�knas, </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">15. ber�kning av solvensmarginalen f�r �terf�rs�kring av livf�rs�kring</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt best�mmelserna f�r livf�rs�kring i 7 kap. 23 � enligt 7 kap. 25 �, </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">16. ber�kning av solvensmarginalen f�r sjuk- och olycksfallsf�rs�kringar</p> <p style="position:absolute;top:273px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 7 kap. 23 � fj�rde stycket, </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">17. motsvarande h�jningar f�r �terf�rs�kring av ber�kningskriterierna f�r</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">solvensmarginalen f�r andra f�rs�kringsklasser �n de motsvarande klasserna<br/>i 2 kap. 3 a � f�rsta stycket 1113 enligt 7 kap. 25 �, </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">18. ber�kning av kostnader f�r utf�rd assistans enligt 7 kap. 25 �, <br/>19. ber�kning av solvensmarginalen f�r sjukr�nta enligt 7 kap. 25 �, <br/>20. h�jning av garantibeloppet f�r �terf�rs�kring enligt 7 kap. 26 �, <br/>21. den gruppbaserade redovisningens utformning och inneh�ll samt n�r</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">handlingar ska ges in till Finansinspektionen enligt 7 a kap. 6 �, och</p> <p style="position:absolute;top:432px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">22. grunderna f�r bed�mningen av tillf�rlitligheten hos interna modeller</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 7 kap. 28 a � f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Finansinspektionen ska i fr�ga om f�rs�kringsr�relselagen meddela f�re-</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">skrifter om </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. information till f�rs�kringstagarna, andra ers�ttningsber�ttigade p�</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">grund av f�rs�kringarna och dem som erbjuds att teckna en f�rs�kring enligt<br/>1 kap. 1 a �, </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. vilka risker som h�nf�r sig till de f�rs�kringsklasser som anges i 2 kap.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">3 a och 3 b ��, </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">3. beteckningar f�r grupper av f�rs�kringsklasser enligt 2 kap. 3 a �, <br/>4. vilka utl�ndska stater och centralbanker samt internationella organisa-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tioner som avses i 7 kap. 10 � f�rsta stycket 24, 7 och 912, </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. inoml�get f�r pantr�tter och om v�rdering av fastigheter eller tomtr�tter</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r till�mpning av 7 kap. 10 � f�rsta stycket 14, </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">6. h�gsta till�tna valutakursrisk enligt 7 kap. 10 e �, <br/>7. ber�kningsmetodernas anv�ndning och inneh�ll enligt 7 a kap. 5 �, <br/>8. villkor f�r beh�righet att tj�nstg�ra som aktuarie enligt 8 kap. 18 �, <br/>9. vilka upplysningar ett f�rs�kringsbolag ska l�mna till Finansinspek-</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tionen enligt 19 kap. 3 �, och </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">10. inneh�llet i en finansiell saneringsplan enligt 19 kap. 11 � tredje</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20"> Finansinspektionen f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av f�r-</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">s�kringsr�relselagen i den utstr�ckning som denna f�rordning inte inneh�ller<br/>s�dana best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>56 �</b></p> <p style="position:absolute;top:870px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Finansinspektionen f�r i fr�ga om lagen (1972:262) om under-</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">st�dsf�reningar meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. vad den verksamhetsplan som anges i 14 a � andra stycket 2 i �vrigt ska</p> <p style="position:absolute;top:924px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">inneh�lla, </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. vilken information som en underst�dsf�rening ska l�mna till medlem-</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">marna och andra ers�ttningsber�ttigade p� grund av f�rs�kringar enligt<br/>20 a �, </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. vad riktlinjerna och redog�relsen enligt 24 c � ska inneh�lla, </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2005:1130.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:1501</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">4. den gruppbaserade redovisningens utformning och inneh�ll samt n�r</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">handlingar ska ges in till Finansinspektionen enligt 26 f �, </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">5. vilka upplysningar en underst�dsf�rening ska l�mna till Finans-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">inspektionen enligt 67 �, </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">6. inneh�llet i den finansiella saneringsplan som kr�vs enligt 71 � tredje</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">stycket, och</p> <p style="position:absolute;top:273px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">7. grunderna f�r bed�mningen av tillf�rlitligheten hos interna modeller</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">enligt 25 a � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30"> Finansinspektionen ska i fr�ga om samma lag meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:326px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ber�kningsmetodernas anv�ndning och inneh�ll enligt 26 e �. </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft32">Sonja Daltung<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rs�kringsr�relsef�rordningen
(1982:790);

utf�rdad den 25 november 2010.

Regeringen f�reskriver att 49 och 56 �� f�rs�kringsr�relsef�rordningen

(1982:790)

1 ska ha f�ljande lydelse.

49 �

2

Finansinspektionen f�r i fr�ga om f�rs�kringsr�relselagen

(1982:713) meddela f�reskrifter om

1. indelning i f�rs�kringsklasser betr�ffande koncession f�r �terf�rs�kring

enligt 2 kap. 3 c �,

2. vad en verksamhetsplan enligt 2 a kap. 1 � andra stycket 2 ska inneh�l-

la,

3. begr�nsningar f�r uppl�ning enligt 5 kap. 1 � andra och tredje styckena,
4. inneh�ll och ber�kning av f�rs�kringstekniska avs�ttningar enligt 7 kap.

1 �,

5. ber�kning av livf�rs�kringsavs�ttningar enligt 7 kap. 2 � andrafemte

styckena,

6. inneh�ll i en redog�relse f�r konsekvenser av f�rs�kringstekniska rikt-

linjer enligt 7 kap. 8 a �,

7. vilket v�rde tillg�ngar enligt 7 kap. 10 � f�rsta stycket 13 h�gst f�r tas

upp till vid skuldt�ckning,

8. f�ruts�ttningarna f�r anv�ndning av obligationer eller andra skuld-

f�rbindelser och aktier eller andra v�rdepapper utgivna av ett specialf�retag
f�r skuldt�ckning enligt 7 kap. 10 � nionde stycket,

9. l�mplig riskspridning av tillg�ngar som anv�nds f�r skuldt�ckning,

inom de ramar som anges i 7 kap. 10 c � f�rsta stycket,

10. lokalisering av tillg�ngar enligt 7 kap. 10 d � andra stycket,
11. v�rdering till verkligt v�rde av skuldt�ckningstillg�ngar enligt 7 kap.

10 f � andra stycket,

12. vad placeringsriktlinjerna enligt 7 kap. 10 g � f�rsta stycket f�r verk-

samhet avseende tj�nstepensionsf�rs�kring ska inneh�lla samt om skyldig-
heten att l�mna information om placeringsriktlinjer enligt 7 kap. 10 g � an-
dra stycket och om vilka f�rs�kringar som inte ska omfattas av informations-
skyldigheten,

13. hur optioner och terminskontrakt eller andra liknande finansiella in-

strument f�r anv�ndas enligt 7 kap. 17 b �,

1 F�rordningen omtryckt 1995:1601.

2 Senaste lydelse 2008:212.

SFS 2010:1501

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1501

14. villkor f�r att ta in poster i kapitalbasen enligt 7 kap. 22 och 24 ��

samt 7 a kap. 4 �, omfattningen av dessa poster och hur kapitalbasen i �vrigt
ska ber�knas,

15. ber�kning av solvensmarginalen f�r �terf�rs�kring av livf�rs�kring

enligt best�mmelserna f�r livf�rs�kring i 7 kap. 23 � enligt 7 kap. 25 �,

16. ber�kning av solvensmarginalen f�r sjuk- och olycksfallsf�rs�kringar

enligt 7 kap. 23 � fj�rde stycket,

17. motsvarande h�jningar f�r �terf�rs�kring av ber�kningskriterierna f�r

solvensmarginalen f�r andra f�rs�kringsklasser �n de motsvarande klasserna
i 2 kap. 3 a � f�rsta stycket 1113 enligt 7 kap. 25 �,

18. ber�kning av kostnader f�r utf�rd assistans enligt 7 kap. 25 �,
19. ber�kning av solvensmarginalen f�r sjukr�nta enligt 7 kap. 25 �,
20. h�jning av garantibeloppet f�r �terf�rs�kring enligt 7 kap. 26 �,
21. den gruppbaserade redovisningens utformning och inneh�ll samt n�r

handlingar ska ges in till Finansinspektionen enligt 7 a kap. 6 �, och

22. grunderna f�r bed�mningen av tillf�rlitligheten hos interna modeller

enligt 7 kap. 28 a � f�rsta stycket.

Finansinspektionen ska i fr�ga om f�rs�kringsr�relselagen meddela f�re-

skrifter om

1. information till f�rs�kringstagarna, andra ers�ttningsber�ttigade p�

grund av f�rs�kringarna och dem som erbjuds att teckna en f�rs�kring enligt
1 kap. 1 a �,

2. vilka risker som h�nf�r sig till de f�rs�kringsklasser som anges i 2 kap.

3 a och 3 b ��,

3. beteckningar f�r grupper av f�rs�kringsklasser enligt 2 kap. 3 a �,
4. vilka utl�ndska stater och centralbanker samt internationella organisa-

tioner som avses i 7 kap. 10 � f�rsta stycket 24, 7 och 912,

5. inoml�get f�r pantr�tter och om v�rdering av fastigheter eller tomtr�tter

f�r till�mpning av 7 kap. 10 � f�rsta stycket 14,

6. h�gsta till�tna valutakursrisk enligt 7 kap. 10 e �,
7. ber�kningsmetodernas anv�ndning och inneh�ll enligt 7 a kap. 5 �,
8. villkor f�r beh�righet att tj�nstg�ra som aktuarie enligt 8 kap. 18 �,
9. vilka upplysningar ett f�rs�kringsbolag ska l�mna till Finansinspek-

tionen enligt 19 kap. 3 �, och

10. inneh�llet i en finansiell saneringsplan enligt 19 kap. 11 � tredje

stycket.

Finansinspektionen f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av f�r-

s�kringsr�relselagen i den utstr�ckning som denna f�rordning inte inneh�ller
s�dana best�mmelser.

56 �

3

Finansinspektionen f�r i fr�ga om lagen (1972:262) om under-

st�dsf�reningar meddela f�reskrifter om

1. vad den verksamhetsplan som anges i 14 a � andra stycket 2 i �vrigt ska

inneh�lla,

2. vilken information som en underst�dsf�rening ska l�mna till medlem-

marna och andra ers�ttningsber�ttigade p� grund av f�rs�kringar enligt
20 a �,

3. vad riktlinjerna och redog�relsen enligt 24 c � ska inneh�lla,

3 Senaste lydelse 2005:1130.

background image

3

SFS 2010:1501

4. den gruppbaserade redovisningens utformning och inneh�ll samt n�r

handlingar ska ges in till Finansinspektionen enligt 26 f �,

5. vilka upplysningar en underst�dsf�rening ska l�mna till Finans-

inspektionen enligt 67 �,

6. inneh�llet i den finansiella saneringsplan som kr�vs enligt 71 � tredje

stycket, och

7. grunderna f�r bed�mningen av tillf�rlitligheten hos interna modeller

enligt 25 a � f�rsta stycket.

Finansinspektionen ska i fr�ga om samma lag meddela f�reskrifter om

ber�kningsmetodernas anv�ndning och inneh�ll enligt 26 e �.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;