SFS 2010:1503 Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

101503.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.m.;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § lagen (1988:97) om förfar-

andet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under
krig eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.

18 §

Regeringen får i särskilda fall besluta att en innehavare av ordinarie

domaranställning ska fullgöra en högre eller en i fråga om anställnings-
förmånerna jämställd domaranställning vid en annan domstol än den han till-
hör. Detta gäller dock inte justitieråd.

Regeringen får i fråga om dem som tjänstgör vid en domstol men inte är

ordinarie domare föreskriva eller i särskilda fall besluta att de ska tjänstgöra
i andra anställningar eller uppdrag i domstol.

Regeringen får överlåta sina befogenheter enligt första eller andra stycket

att fatta beslut i särskilda fall till hovrätter och kammarrätter när det gäller
det egna domstolsområdet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

SFS 2010:1503

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010