SFS 2010:1504 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

101504.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av
administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och
riksdagens myndigheter;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 7 § lagen (1989:186) om överkla-

gande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens
myndigheter

2 ordet ⬝Regeringsrätten⬝ ska bytas ut mot ⬝Högsta förvalt-

ningsdomstolen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse av 7 § 2009:1586.

SFS 2010:1504

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010