SFS 2010:1507 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

101507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 6 kap. 7–9 §§ offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ordet ”Regeringsrätten” ska bytas ut mot ”Högsta
förvaltningsdomstolen”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

SFS 2010:1507

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010