SFS 2010:1508 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

101508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:575) om europabolag;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 a § lagen (2004:575) om

europabolag ska ha följande lydelse.

26 a §

2

Om ett europabolag flyttar sitt säte, ska lednings- eller förvalt-

ningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta
den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag
då flyttningen av säte har blivit gällande enligt artikel 8.10 i SE-förordning-
en.

Om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion en-

ligt artikel 17 i SE-förordningen och europabolaget får säte i en annan stat än
Sverige, ska styrelsen för aktiebolaget upprätta ett särskilt bokslut. Det sär-
skilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare
har upprättats fram till den dag då europabolaget registreras enligt artikel 12
i SE-förordningen.

För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller bestäm-

melserna om årsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 §§ bokföringslagen (1999:1078).
Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en månad från utgången av den
period som bokslutet omfattar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 2008:8.

SFS 2010:1508

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010