SFS 2010:1509 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

101509.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 kap. 50 § aktiebolagslagen

(2005:551) ska ha följande lydelse.

23 kap.

50 §

2

Om ett svenskt bolag deltar i en gränsöverskridande fusion och det

övertagande bolaget får sitt hemvist i en annan stat än Sverige, ska styrelsen
i det svenska bolaget upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska
omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till
den dag då rättsverkningarna av fusionen inträdde enligt 49 §.

För det särskilda bokslutet gäller bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap.

4, 5 och 8 §§ bokföringslagen (1999:1078). Bokslutet ska ges in till Bolags-
verket inom en månad från utgången av den period som bokslutet omfattar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 2008:12.

SFS 2010:1509

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010