SFS 2010:1510 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

101510.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 32 § lagen (2006:595) om europa-

kooperativ ska ha följande lydelse.

32 §

2

Om ett europakooperativ flyttar sitt säte, ska lednings- eller förvalt-

ningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta
den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag
då flyttningen av säte har fått verkan enligt artikel 7.10 i SCE-förordningen.

Om en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ

genom fusion enligt artikel 19 i SCE-förordningen och europakooperativet
får säte i en annan stat än Sverige, ska styrelsen för den ekonomiska före-
ningen upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den
tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då
europakooperativet registreras enligt artikel 11.1 i SCE-förordningen.

För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller bestäm-

melserna om årsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 §§ bokföringslagen (1999:1078).
Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en månad från utgången av den
period som bokslutet omfattar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 2008:10.

SFS 2010:1510

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010