SFS 2010:1511 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

101511.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i stiftelselagen (1994:1220);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 kap. 2 � stiftelselagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1994:1220) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Stiftelser som inte �r bokf�ringsskyldiga enligt bokf�ringslagen</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">(1999:1078) ska fortl�pande f�ra r�kenskaper �ver belopp som har inbe-<br/>talats till eller utbetalats av stiftelsen. Det ska finnas verifikationer f�r in-<br/>och utbetalningar. En stiftelse som har sin f�rm�genhet gemensamt placerad<br/>med en annan stiftelses f�rm�genhet, f�r betr�ffande den gemensamt place-<br/>rade f�rm�genheten ha r�kenskaper som �r gemensamma med den andra<br/>stiftelsen.</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">R�kenskaperna ska avslutas med en sammanst�llning f�r varje r�ken-</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">skaps�r. Av sammanst�llningen ska framg� tillg�ngar och skulder vid r�ken-<br/>skaps�rets b�rjan och slut samt inkomster och utgifter under r�kenskaps�ret.<br/>I sammanst�llningen ska �ven anges v�rdet av stiftelsens tillg�ngar vid r�-<br/>kenskaps�rets slut.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Dokument, mikroskrift och maskinl�sbara medier som anv�nds f�r att be-</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">vara r�kenskapsinformation ska vara varaktiga och l�tt �tkomliga. De ska<br/>bevaras fram till och med det sjunde �ret efter utg�ngen av det kalender�r d�<br/>r�kenskaps�ret avslutades. De ska f�rvaras i Sverige, i ordnat skick och p�<br/>betryggande och �versk�dligt s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Efter s�rskilt f�rel�ggande av tillsynsmyndigheten ska en kopia av den</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">sammanst�llning som anges i andra stycket ges in dit. S�dant f�rel�ggande<br/>ska utf�rdas n�r n�gon beg�r det. Beslut om f�rel�ggande f�r f�renas med<br/>vite. Fr�ga om utd�mande av vite pr�vas av tillsynsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">STEN TOLGFORS</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:244.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1511</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i stiftelselagen (1994:1220);

utf�rdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 kap. 2 � stiftelselagen

(1994:1220) ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

2 �

2

Stiftelser som inte �r bokf�ringsskyldiga enligt bokf�ringslagen

(1999:1078) ska fortl�pande f�ra r�kenskaper �ver belopp som har inbe-
talats till eller utbetalats av stiftelsen. Det ska finnas verifikationer f�r in-
och utbetalningar. En stiftelse som har sin f�rm�genhet gemensamt placerad
med en annan stiftelses f�rm�genhet, f�r betr�ffande den gemensamt place-
rade f�rm�genheten ha r�kenskaper som �r gemensamma med den andra
stiftelsen.

R�kenskaperna ska avslutas med en sammanst�llning f�r varje r�ken-

skaps�r. Av sammanst�llningen ska framg� tillg�ngar och skulder vid r�ken-
skaps�rets b�rjan och slut samt inkomster och utgifter under r�kenskaps�ret.
I sammanst�llningen ska �ven anges v�rdet av stiftelsens tillg�ngar vid r�-
kenskaps�rets slut.

Dokument, mikroskrift och maskinl�sbara medier som anv�nds f�r att be-

vara r�kenskapsinformation ska vara varaktiga och l�tt �tkomliga. De ska
bevaras fram till och med det sjunde �ret efter utg�ngen av det kalender�r d�
r�kenskaps�ret avslutades. De ska f�rvaras i Sverige, i ordnat skick och p�
betryggande och �versk�dligt s�tt.

Efter s�rskilt f�rel�ggande av tillsynsmyndigheten ska en kopia av den

sammanst�llning som anges i andra stycket ges in dit. S�dant f�rel�ggande
ska utf�rdas n�r n�gon beg�r det. Beslut om f�rel�ggande f�r f�renas med
vite. Fr�ga om utd�mande av vite pr�vas av tillsynsmyndigheten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

STEN TOLGFORS

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 2009:244.

SFS 2010:1511

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;