SFS 2010:1513 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

101513.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 40 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

12 kap.

40 §

2

Om en svensk förening deltar i en gränsöverskridande fusion och den

övertagande föreningen har sitt hemvist i en annan stat än Sverige, ska sty-
relsen i den svenska föreningen upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda
bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upp-
rättats fram till den dag då rättsverkningarna av fusionen inträdde enligt
39 §.

För det särskilda bokslutet gäller bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap.

4, 5 och 8 §§ bokföringslagen (1999:1078). Bokslutet ska ges in till Bolags-
verket inom en månad från utgången av den period som bokslutet omfattar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 2008:3.

SFS 2010:1513

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 40 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

12 kap.

40 §

2

Om en svensk förening deltar i en gränsöverskridande fusion och den

övertagande föreningen har sitt hemvist i en annan stat än Sverige, ska sty-
relsen i den svenska föreningen upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda
bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upp-
rättats fram till den dag då rättsverkningarna av fusionen inträdde enligt
39 §.

För det särskilda bokslutet gäller bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap.

4, 5 och 8 §§ bokföringslagen (1999:1078). Bokslutet ska ges in till Bolags-
verket inom en månad från utgången av den period som bokslutet omfattar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 2008:3.

SFS 2010:1513

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010