SFS 2010:1514 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

101514.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

(1999:1078)

2

dels att 6 kap. 6�9 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 6 kap. 5 § ska utgå,
dels att nuvarande 6 kap. 10�12 §§ ska betecknas 6 kap. 6�8 §§,
dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 2 och 6 §§, 6 kap.

3�5 §§, 7 kap. 2 och 6 §§ samt rubrikerna närmast före 6 kap. 4 § och 7 kap.
6 § ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 10, 11 och 12 §§ ska sättas närmast

före nya 6 kap. 6, 7 respektive 8 §.

1 kap.

2 §

3

I denna lag betyder

1. företag: en fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt

denna lag,

2. verksamhet: näringsverksamhet eller annan verksamhet som omfattas

av bokföringsskyldighet enligt denna lag,

3. moderföretag: företag som utgör moderföretag enligt definitionen i

1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554),

4. koncern: vad som utgör koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 § års-

redovisningslagen,

5. bokföringspost: varje enskild notering i grundbokföringen eller huvud-

bokföringen,

6. affärshändelser: alla förändringar i storleken och sammansättningen av

ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med
omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder
samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller an-
nat,

7. verifikation: de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en

vidtagen justering i bokföringen,

8. räkenskapsinformation:
a) sådana sammanställningar av uppgifter som avses i

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse av 6 kap. 6 § 2000:31.

3 Senaste lydelse 2007:134.

SFS 2010:1514

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1514

� 4 kap. 3 § (balansräkning),
� 5 kap. 1 § (grundbokföring och huvudbokföring),
� 5 kap. 4 § (sidoordnad bokföring),
� 5 kap. 6 § (verifikation),
� 5 kap. 7 § (handling m.m. som en verifikation hänvisar till),
� 5 kap. 11 § (systemdokumentation och behandlingshistorik),
� 6 kap. 2 § (årsredovisning),
� 6 kap. 4 och 5 §§ (årsbokslut),
� 6 kap. 6 § (förenklat årsbokslut), samt
� 6 kap. 8 § (specifikation av balansräkningspost),
b) avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa verk-

samhetens ekonomiska förhållanden, samt

c) sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det ska gå att följa

och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling i bokföringen,

9. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår

i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mer-
värdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § ska vid tillämpningen

av bestämmelser i denna lag som hänför sig till nettoomsättning, till netto-
omsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande in-
täkter.

3 kap.

1 §

4

Ett räkenskapsår ska omfatta tolv kalendermånader.

Fysiska personer, handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för hela

eller en del av bolagets inkomst och sådana samfällighetsförvaltande juri-
diska personer som avses i 6 kap. 6 § andra stycket inkomstskattelagen
(1999:1229) ska ha kalenderåret som räkenskapsår.

Andra företag får tillämpa annat räkenskapsår än kalenderår (brutet räken-

skapsår).

2 §

5

Om det med hänsyn till det allmännas ekonomiska intresse eller andra

omständigheter finns synnerliga skäl, får Skatteverket i ett enskilt fall medge
att en annan period av tolv kalendermånader än som följer av 1 § andra
stycket får utgöra räkenskapsår.

4 kap.

3 §

6

När bokföringsskyldighet inträder eller när grunden för sådan skyl-

dighet ändras, ska företaget utan dröjsmål upprätta en öppningsbalans-
räkning.

Vid upprättandet av öppningsbalansräkningen gäller 6 kap. 4 § andra

stycket eller, om företaget är ett sådant företag som avses i 6 kap. 3 § andra
stycket andra meningen, 6 kap. 6 § i tillämpliga delar.

4 Senaste lydelse 1999:1304.

5 Senaste lydelse 2003:727.

6 Senaste lydelse 2006:874.

background image

3

SFS 2010:1514

5 kap.

2 §

7

Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbets-

dag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske.

Affärshändelserna får bokföras senare än som anges i första stycket, om

det finns skäl för det och det är förenligt med god redovisningssed.

Ett företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre miljo-

ner kronor får dröja med att bokföra affärshändelserna tills betalning sker.
Vid räkenskapsårets utgång ska dock samtliga då obetalda fordringar och
skulder bokföras.

Tredje stycket gäller inte företag som omfattas av lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Inte heller gäller tredje
stycket finansiella holdingföretag som ska upprätta koncernredovisning en-
ligt någon av de nämnda lagarna.

6 § För varje affärshändelse ska det finnas en verifikation. Om företaget
har tagit emot en uppgift om affärshändelsen i den form som anges i 7 kap.
1 § första stycket, ska denna uppgift, i förekommande fall kompletterad med
uppgifter enligt 7 och 8 §§, användas som verifikation.

Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får

bokföringen grundas på en särskilt upprättad hänvisningsverifikation.

Flera likartade affärshändelser får dokumenteras genom en gemensam ve-

rifikation. Vid försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning får
även inbetalningarna under en dags försäljning dokumenteras genom en ge-
mensam verifikation. Den gemensamma verifikationen får då utgöras av
uppgifter från en kassaapparat, kassarapport eller annan uppgift som anger
summan av mottagna betalningar.

6 kap.

3 §

8

Andra företag än sådana som avses i 1 § ska, om de inte upprättar års-

redovisning, för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett
årsbokslut.

�&rsbokslutet ska upprättas enligt 4 och 5 §§. Företag i vilket den årliga

nettoomsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner kronor och som inte
är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt 1 § får upprätta årsbokslutet i
förenklad form enligt 6 §.

�&rsbokslut

4 §

9

Ett årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning.

�&rsbokslutet ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Be-
loppen i årsbokslutet ska anges i svenska kronor.

När årsbokslutet upprättas, ska följande bestämmelser i årsredovisnings-

lagen (1995:1554) tillämpas:

7 Senaste lydelse 2006:874.

8 Senaste lydelse 2006:874.

9 Senaste lydelse 2008:90.

background image

4

SFS 2010:1514

1 kap. 3 § om vad som avses med andelar och nettoomsättning samt om

de tillägg som ska göras till nettoomsättningen,

1 kap. 4�6 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner,
2 kap. 2 § om överskådlighet och god redovisningssed,
2 kap. 4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,
2 kap. 7 § om undertecknande,
3 kap. 1 och 2 §§ om balans- och resultaträkningarnas innehåll,
3 kap. 3 och 4 §§ om uppställningsformer,
3 kap. 9 § om avsättningar,
3 kap. 11 § första stycket om resultaträkning i förkortad form,
4 kap. 1 och 2 §§ om vad som är anläggningstillgångar och omsättnings-

tillgångar,

4 kap. 3 § första stycket om anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar,
4 kap. 4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
4 kap. 5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
4 kap. 9 § om värdering av omsättningstillgångar,
4 kap. 10 § om värdering av pågående arbeten,
4 kap. 11 § om varulagrets anskaffningsvärde,
4 kap. 12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde, och
4 kap. 13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta.

5 §

I årsbokslutet ska företaget lämna de ytterligare upplysningar som

anges i andra och tredje styckena.

Upplysningar ska lämnas om:
1. vilka principer för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder som

har tillämpats,

2. hur värdet av varje post som tas upp som anläggningstillgång i balans-

räkningen har beräknats, och

3. hur stor del av de totala skulderna som förfaller till betalning senare än

ett år efter balansdagen.

Om företaget har ändrat redovisningsprinciper, ska en upplysning lämnas

om detta. Skälen för ändringen ska anges.

7 kap.

2 §

Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att

bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. De ska
bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då
räkenskapsåret avslutades. De ska förvaras i Sverige, i ordnat skick och på
betryggande och överskådligt sätt.

Maskinutrustning och system som behövs för att presentera räkenskaps-

informationen i den form som anges i 1 § första stycket 1 eller 2 ska hållas
tillgängliga i Sverige under hela den tid som anges i första stycket.

background image

5

SFS 2010:1514

�verföring av räkenskapsinformation

6 §

10

Ett företag får förstöra sådant material för bevarande av räkenskaps-

information som avses i 1 §, om räkenskapsinformationen på ett
betryggande sätt överförs till något annat sådant material. Om materialet är
sådant som avses i 1 § andra stycket, får det dock förstöras först från och
med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslu-
tades.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Bestämmelserna i 1 kap. 2 § och 6 kap. 3�5 §§ i sin nya lydelse tilläm-

pas första gången för årsbokslut som avser räkenskapsår som avslutas när-
mast efter den 31 december 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

10 Senaste lydelse 2006:874.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010