SFS 2010:1514 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

101514.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i bokf�ringslagen (1999:1078);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om bokf�ringslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1999:1078)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 6 kap. 69 �� ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 6 kap. 5 � ska utg�,<br/><i>dels </i>att nuvarande 6 kap. 1012 �� ska betecknas 6 kap. 68 ��,<br/><i>dels </i>att 1 kap. 2 �, 3 kap. 1 och 2 ��, 4 kap. 3 �, 5 kap. 2 och 6 ��, 6 kap.</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">35 ��, 7 kap. 2 och 6 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 6 kap. 4 � och 7 kap.<br/>6 � ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att rubrikerna n�rmast f�re 6 kap. 10, 11 och 12 �� ska s�ttas n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re nya 6 kap. 6, 7 respektive 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:629px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag betyder</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�retag: en fysisk eller juridisk person som �r bokf�ringsskyldig enligt</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">denna lag, </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. verksamhet: n�ringsverksamhet eller annan verksamhet som omfattas</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">av bokf�ringsskyldighet enligt denna lag, </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. moderf�retag: f�retag som utg�r moderf�retag enligt definitionen i</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">1 kap. 4 � �rsredovisningslagen (1995:1554), </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. koncern: vad som utg�r koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 � �rs-</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">redovisningslagen, </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. bokf�ringspost: varje enskild notering i grundbokf�ringen eller huvud-</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">bokf�ringen, </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. aff�rsh�ndelser: alla f�r�ndringar i storleken och sammans�ttningen av</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ett f�retags f�rm�genhet som beror p� f�retagets ekonomiska relationer med<br/>omv�rlden, s�som in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder<br/>samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller an-<br/>nat, </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">7. verifikation: de uppgifter som dokumenterar en aff�rsh�ndelse eller en</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">vidtagen justering i bokf�ringen, </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">8. r�kenskapsinformation:<br/>a) s�dana sammanst�llningar av uppgifter som avses i </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse av 6 kap. 6 � 2000:31.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2007:134.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:1514</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1514</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26"> 4 kap. 3 � (balansr�kning), <br/> 5 kap. 1 � (grundbokf�ring och huvudbokf�ring),<br/> 5 kap. 4 � (sidoordnad bokf�ring),<br/> 5 kap. 6 � (verifikation),<br/> 5 kap. 7 � (handling m.m. som en verifikation h�nvisar till),<br/> 5 kap. 11 � (systemdokumentation och behandlingshistorik),<br/> 6 kap. 2 � (�rsredovisning),<br/> 6 kap. 4 och 5 �� (�rsbokslut),<br/> 6 kap. 6 � (f�renklat �rsbokslut), samt <br/> 6 kap. 8 � (specifikation av balansr�kningspost),<br/>b) avtal och andra handlingar av s�rskild betydelse f�r att belysa verk-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">samhetens ekonomiska f�rh�llanden, samt</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">c) s�dana uppgifter i �vrigt som �r av betydelse f�r att det ska g� att f�lja</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">och f�rst� de enskilda bokf�ringsposternas behandling i bokf�ringen,</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">9. nettooms�ttning: int�kter fr�n s�lda varor och utf�rda tj�nster som ing�r</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">i f�retagets normala verksamhet med avdrag f�r l�mnade rabatter, mer-<br/>v�rdesskatt och annan skatt som �r direkt knuten till oms�ttningen.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�retag som avses i 2 kap. 2 � f�rsta stycket och 3 � ska vid till�mpningen</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">av best�mmelser i denna lag som h�nf�r sig till nettooms�ttning, till netto-<br/>oms�ttningen l�gga bidrag, g�vor, medlemsavgifter och andra liknande in-<br/>t�kter.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:592px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett r�kenskaps�r ska omfatta tolv kalenderm�nader.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Fysiska personer, handelsbolag d�r en fysisk person ska beskattas f�r hela</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">eller en del av bolagets inkomst och s�dana samf�llighetsf�rvaltande juri-<br/>diska personer som avses i 6 kap. 6 � andra stycket inkomstskattelagen<br/>(1999:1229) ska ha kalender�ret som r�kenskaps�r.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Andra f�retag f�r till�mpa annat r�kenskaps�r �n kalender�r (brutet r�ken-</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">skaps�r).</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:731px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det med h�nsyn till det allm�nnas ekonomiska intresse eller andra</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">omst�ndigheter finns synnerliga sk�l, f�r Skatteverket i ett enskilt fall medge<br/>att en annan period av tolv kalenderm�nader �n som f�ljer av 1 � andra<br/>stycket f�r utg�ra r�kenskaps�r.</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:857px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:855px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r bokf�ringsskyldighet intr�der eller n�r grunden f�r s�dan skyl-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">dighet �ndras, ska f�retaget utan dr�jsm�l uppr�tta en �ppningsbalans-<br/>r�kning.</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid uppr�ttandet av �ppningsbalansr�kningen g�ller 6 kap. 4 � andra</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">stycket eller, om f�retaget �r ett s�dant f�retag som avses i 6 kap. 3 � andra<br/>stycket andra meningen, 6 kap. 6 � i till�mpliga delar.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 1999:1304.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2003:727.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2006:874.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:1514</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Kontanta in- och utbetalningar ska bokf�ras senast p�f�ljande arbets-</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">dag. Andra aff�rsh�ndelser ska bokf�ras s� snart det kan ske.</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Aff�rsh�ndelserna f�r bokf�ras senare �n som anges i f�rsta stycket, om</p> <p style="position:absolute;top:247px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">det finns sk�l f�r det och det �r f�renligt med god redovisningssed.</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett f�retag vars �rliga nettooms�ttning normalt uppg�r till h�gst tre miljo-</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">ner kronor f�r dr�ja med att bokf�ra aff�rsh�ndelserna tills betalning sker.<br/>Vid r�kenskaps�rets utg�ng ska dock samtliga d� obetalda fordringar och<br/>skulder bokf�ras.</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Tredje stycket g�ller inte f�retag som omfattas av lagen (1995:1559) om</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">�rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag eller lagen<br/>(1995:1560) om �rsredovisning i f�rs�kringsf�retag. Inte heller g�ller tredje<br/>stycket finansiella holdingf�retag som ska uppr�tta koncernredovisning en-<br/>ligt n�gon av de n�mnda lagarna.</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>6 �</b> F�r varje aff�rsh�ndelse ska det finnas en verifikation. Om f�retaget<br/>har tagit emot en uppgift om aff�rsh�ndelsen i den form som anges i 7 kap.<br/>1 � f�rsta stycket, ska denna uppgift, i f�rekommande fall kompletterad med<br/>uppgifter enligt 7 och 8 ��, anv�ndas som verifikation.</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det beh�vs med h�nsyn till arten av den mottagna verifikationen, f�r</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">bokf�ringen grundas p� en s�rskilt uppr�ttad h�nvisningsverifikation.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Flera likartade aff�rsh�ndelser f�r dokumenteras genom en gemensam ve-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">rifikation. Vid f�rs�ljning av varor och tj�nster mot kontant betalning f�r<br/>�ven inbetalningarna under en dags f�rs�ljning dokumenteras genom en ge-<br/>mensam verifikation. Den gemensamma verifikationen f�r d� utg�ras av<br/>uppgifter fr�n en kassaapparat, kassarapport eller annan uppgift som anger<br/>summan av mottagna betalningar.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:706px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Andra f�retag �n s�dana som avses i 1 � ska, om de inte uppr�ttar �rs-</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">redovisning, f�r varje r�kenskaps�r avsluta den l�pande bokf�ringen med ett<br/>�rsbokslut.</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">�rsbokslutet ska uppr�ttas enligt 4 och 5 ��. F�retag i vilket den �rliga</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">nettooms�ttningen normalt uppg�r till h�gst tre miljoner kronor och som inte<br/>�r skyldigt att uppr�tta �rsredovisning enligt 1 � f�r uppr�tta �rsbokslutet i<br/>f�renklad form enligt 6 �.</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>�rsbokslut</b></p> <p style="position:absolute;top:881px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:879px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">9</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett �rsbokslut ska best� av en resultatr�kning och en balansr�kning.</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">�rsbokslutet ska uppr�ttas i vanlig l�sbar form eller i elektronisk form. Be-<br/>loppen i �rsbokslutet ska anges i svenska kronor.</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r �rsbokslutet uppr�ttas, ska f�ljande best�mmelser i �rsredovisnings-</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">lagen (1995:1554) till�mpas:</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 2006:874.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">8 Senaste lydelse 2006:874.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">9 Senaste lydelse 2008:90.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:1514</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1 kap. 3 � om vad som avses med andelar och nettooms�ttning samt om</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">de till�gg som ska g�ras till nettooms�ttningen,</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft43">1 kap. 46 �� om koncern- och intressef�retagsdefinitioner,<br/>2 kap. 2 � om �versk�dlighet och god redovisningssed,<br/>2 kap. 4 � om andra grundl�ggande redovisningsprinciper,<br/>2 kap. 7 � om undertecknande,<br/>3 kap. 1 och 2 �� om balans- och resultatr�kningarnas inneh�ll,<br/>3 kap. 3 och 4 �� om uppst�llningsformer,<br/>3 kap. 9 � om avs�ttningar,<br/>3 kap. 11 � f�rsta stycket om resultatr�kning i f�rkortad form,<br/>4 kap. 1 och 2 �� om vad som �r anl�ggningstillg�ngar och oms�ttnings-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">tillg�ngar,</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft43">4 kap. 3 � f�rsta stycket om anskaffningsv�rdet f�r anl�ggningstillg�ngar,<br/>4 kap. 4 � om avskrivning av anl�ggningstillg�ngar,<br/>4 kap. 5 � om nedskrivning av anl�ggningstillg�ngar,<br/>4 kap. 9 � om v�rdering av oms�ttningstillg�ngar,<br/>4 kap. 10 � om v�rdering av p�g�ende arbeten,<br/>4 kap. 11 � om varulagrets anskaffningsv�rde,<br/>4 kap. 12 � om redovisning till best�md m�ngd och fast v�rde, och<br/>4 kap. 13 � om omr�kning av fordringar och skulder i utl�ndsk valuta.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft40">I �rsbokslutet ska f�retaget l�mna de ytterligare upplysningar som</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">anges i andra och tredje styckena.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft43">Upplysningar ska l�mnas om:<br/>1. vilka principer f�r v�rdering av tillg�ngar, avs�ttningar och skulder som</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">har till�mpats,</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. hur v�rdet av varje post som tas upp som anl�ggningstillg�ng i balans-</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">r�kningen har ber�knats, och</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">3. hur stor del av de totala skulderna som f�rfaller till betalning senare �n</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ett �r efter balansdagen.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Om f�retaget har �ndrat redovisningsprinciper, ska en upplysning l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">om detta. Sk�len f�r �ndringen ska anges.</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft40">Dokument, mikroskrift och maskinl�sbara medier som anv�nds f�r att</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">bevara r�kenskapsinformation ska vara varaktiga och l�tt �tkomliga. De ska<br/>bevaras fram till och med det sjunde �ret efter utg�ngen av det kalender�r d�<br/>r�kenskaps�ret avslutades. De ska f�rvaras i Sverige, i ordnat skick och p�<br/>betryggande och �versk�dligt s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Maskinutrustning och system som beh�vs f�r att presentera r�kenskaps-</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">informationen i den form som anges i 1 � f�rsta stycket 1 eller 2 ska h�llas<br/>tillg�ngliga i Sverige under hela den tid som anges i f�rsta stycket.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2010:1514</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>�verf�ring av r�kenskapsinformation</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft53">10</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett f�retag f�r f�rst�ra s�dant material f�r bevarande av r�kenskaps-</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">information som avses i 1 �, om r�kenskapsinformationen p� ett<br/>betryggande s�tt �verf�rs till n�got annat s�dant material. Om materialet �r<br/>s�dant som avses i 1 � andra stycket, f�r det dock f�rst�ras f�rst fr�n och<br/>med det fj�rde �ret efter utg�ngen av det kalender�r d� r�kenskaps�ret avslu-<br/>tades.</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft56">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.<br/>2. Best�mmelserna i 1 kap. 2 � och 6 kap. 35 �� i sin nya lydelse till�m-</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">pas f�rsta g�ngen f�r �rsbokslut som avser r�kenskaps�r som avslutas n�r-<br/>mast efter den 31 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">STEN TOLGFORS</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft56">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">10 Senaste lydelse 2006:874.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft60">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft60">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i bokf�ringslagen (1999:1078);

utf�rdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om bokf�ringslagen

(1999:1078)

2

dels att 6 kap. 69 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 6 kap. 5 � ska utg�,
dels att nuvarande 6 kap. 1012 �� ska betecknas 6 kap. 68 ��,
dels att 1 kap. 2 �, 3 kap. 1 och 2 ��, 4 kap. 3 �, 5 kap. 2 och 6 ��, 6 kap.

35 ��, 7 kap. 2 och 6 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 6 kap. 4 � och 7 kap.
6 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att rubrikerna n�rmast f�re 6 kap. 10, 11 och 12 �� ska s�ttas n�rmast

f�re nya 6 kap. 6, 7 respektive 8 �.

1 kap.

2 �

3

I denna lag betyder

1. f�retag: en fysisk eller juridisk person som �r bokf�ringsskyldig enligt

denna lag,

2. verksamhet: n�ringsverksamhet eller annan verksamhet som omfattas

av bokf�ringsskyldighet enligt denna lag,

3. moderf�retag: f�retag som utg�r moderf�retag enligt definitionen i

1 kap. 4 � �rsredovisningslagen (1995:1554),

4. koncern: vad som utg�r koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 � �rs-

redovisningslagen,

5. bokf�ringspost: varje enskild notering i grundbokf�ringen eller huvud-

bokf�ringen,

6. aff�rsh�ndelser: alla f�r�ndringar i storleken och sammans�ttningen av

ett f�retags f�rm�genhet som beror p� f�retagets ekonomiska relationer med
omv�rlden, s�som in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder
samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller an-
nat,

7. verifikation: de uppgifter som dokumenterar en aff�rsh�ndelse eller en

vidtagen justering i bokf�ringen,

8. r�kenskapsinformation:
a) s�dana sammanst�llningar av uppgifter som avses i

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse av 6 kap. 6 � 2000:31.

3 Senaste lydelse 2007:134.

SFS 2010:1514

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1514

 4 kap. 3 � (balansr�kning),
 5 kap. 1 � (grundbokf�ring och huvudbokf�ring),
 5 kap. 4 � (sidoordnad bokf�ring),
 5 kap. 6 � (verifikation),
 5 kap. 7 � (handling m.m. som en verifikation h�nvisar till),
 5 kap. 11 � (systemdokumentation och behandlingshistorik),
 6 kap. 2 � (�rsredovisning),
 6 kap. 4 och 5 �� (�rsbokslut),
 6 kap. 6 � (f�renklat �rsbokslut), samt
 6 kap. 8 � (specifikation av balansr�kningspost),
b) avtal och andra handlingar av s�rskild betydelse f�r att belysa verk-

samhetens ekonomiska f�rh�llanden, samt

c) s�dana uppgifter i �vrigt som �r av betydelse f�r att det ska g� att f�lja

och f�rst� de enskilda bokf�ringsposternas behandling i bokf�ringen,

9. nettooms�ttning: int�kter fr�n s�lda varor och utf�rda tj�nster som ing�r

i f�retagets normala verksamhet med avdrag f�r l�mnade rabatter, mer-
v�rdesskatt och annan skatt som �r direkt knuten till oms�ttningen.

F�retag som avses i 2 kap. 2 � f�rsta stycket och 3 � ska vid till�mpningen

av best�mmelser i denna lag som h�nf�r sig till nettooms�ttning, till netto-
oms�ttningen l�gga bidrag, g�vor, medlemsavgifter och andra liknande in-
t�kter.

3 kap.

1 �

4

Ett r�kenskaps�r ska omfatta tolv kalenderm�nader.

Fysiska personer, handelsbolag d�r en fysisk person ska beskattas f�r hela

eller en del av bolagets inkomst och s�dana samf�llighetsf�rvaltande juri-
diska personer som avses i 6 kap. 6 � andra stycket inkomstskattelagen
(1999:1229) ska ha kalender�ret som r�kenskaps�r.

Andra f�retag f�r till�mpa annat r�kenskaps�r �n kalender�r (brutet r�ken-

skaps�r).

2 �

5

Om det med h�nsyn till det allm�nnas ekonomiska intresse eller andra

omst�ndigheter finns synnerliga sk�l, f�r Skatteverket i ett enskilt fall medge
att en annan period av tolv kalenderm�nader �n som f�ljer av 1 � andra
stycket f�r utg�ra r�kenskaps�r.

4 kap.

3 �

6

N�r bokf�ringsskyldighet intr�der eller n�r grunden f�r s�dan skyl-

dighet �ndras, ska f�retaget utan dr�jsm�l uppr�tta en �ppningsbalans-
r�kning.

Vid uppr�ttandet av �ppningsbalansr�kningen g�ller 6 kap. 4 � andra

stycket eller, om f�retaget �r ett s�dant f�retag som avses i 6 kap. 3 � andra
stycket andra meningen, 6 kap. 6 � i till�mpliga delar.

4 Senaste lydelse 1999:1304.

5 Senaste lydelse 2003:727.

6 Senaste lydelse 2006:874.

background image

3

SFS 2010:1514

5 kap.

2 �

7

Kontanta in- och utbetalningar ska bokf�ras senast p�f�ljande arbets-

dag. Andra aff�rsh�ndelser ska bokf�ras s� snart det kan ske.

Aff�rsh�ndelserna f�r bokf�ras senare �n som anges i f�rsta stycket, om

det finns sk�l f�r det och det �r f�renligt med god redovisningssed.

Ett f�retag vars �rliga nettooms�ttning normalt uppg�r till h�gst tre miljo-

ner kronor f�r dr�ja med att bokf�ra aff�rsh�ndelserna tills betalning sker.
Vid r�kenskaps�rets utg�ng ska dock samtliga d� obetalda fordringar och
skulder bokf�ras.

Tredje stycket g�ller inte f�retag som omfattas av lagen (1995:1559) om

�rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag eller lagen
(1995:1560) om �rsredovisning i f�rs�kringsf�retag. Inte heller g�ller tredje
stycket finansiella holdingf�retag som ska uppr�tta koncernredovisning en-
ligt n�gon av de n�mnda lagarna.

6 � F�r varje aff�rsh�ndelse ska det finnas en verifikation. Om f�retaget
har tagit emot en uppgift om aff�rsh�ndelsen i den form som anges i 7 kap.
1 � f�rsta stycket, ska denna uppgift, i f�rekommande fall kompletterad med
uppgifter enligt 7 och 8 ��, anv�ndas som verifikation.

Om det beh�vs med h�nsyn till arten av den mottagna verifikationen, f�r

bokf�ringen grundas p� en s�rskilt uppr�ttad h�nvisningsverifikation.

Flera likartade aff�rsh�ndelser f�r dokumenteras genom en gemensam ve-

rifikation. Vid f�rs�ljning av varor och tj�nster mot kontant betalning f�r
�ven inbetalningarna under en dags f�rs�ljning dokumenteras genom en ge-
mensam verifikation. Den gemensamma verifikationen f�r d� utg�ras av
uppgifter fr�n en kassaapparat, kassarapport eller annan uppgift som anger
summan av mottagna betalningar.

6 kap.

3 �

8

Andra f�retag �n s�dana som avses i 1 � ska, om de inte uppr�ttar �rs-

redovisning, f�r varje r�kenskaps�r avsluta den l�pande bokf�ringen med ett
�rsbokslut.

�rsbokslutet ska uppr�ttas enligt 4 och 5 ��. F�retag i vilket den �rliga

nettooms�ttningen normalt uppg�r till h�gst tre miljoner kronor och som inte
�r skyldigt att uppr�tta �rsredovisning enligt 1 � f�r uppr�tta �rsbokslutet i
f�renklad form enligt 6 �.

�rsbokslut

4 �

9

Ett �rsbokslut ska best� av en resultatr�kning och en balansr�kning.

�rsbokslutet ska uppr�ttas i vanlig l�sbar form eller i elektronisk form. Be-
loppen i �rsbokslutet ska anges i svenska kronor.

N�r �rsbokslutet uppr�ttas, ska f�ljande best�mmelser i �rsredovisnings-

lagen (1995:1554) till�mpas:

7 Senaste lydelse 2006:874.

8 Senaste lydelse 2006:874.

9 Senaste lydelse 2008:90.

background image

4

SFS 2010:1514

1 kap. 3 � om vad som avses med andelar och nettooms�ttning samt om

de till�gg som ska g�ras till nettooms�ttningen,

1 kap. 46 �� om koncern- och intressef�retagsdefinitioner,
2 kap. 2 � om �versk�dlighet och god redovisningssed,
2 kap. 4 � om andra grundl�ggande redovisningsprinciper,
2 kap. 7 � om undertecknande,
3 kap. 1 och 2 �� om balans- och resultatr�kningarnas inneh�ll,
3 kap. 3 och 4 �� om uppst�llningsformer,
3 kap. 9 � om avs�ttningar,
3 kap. 11 � f�rsta stycket om resultatr�kning i f�rkortad form,
4 kap. 1 och 2 �� om vad som �r anl�ggningstillg�ngar och oms�ttnings-

tillg�ngar,

4 kap. 3 � f�rsta stycket om anskaffningsv�rdet f�r anl�ggningstillg�ngar,
4 kap. 4 � om avskrivning av anl�ggningstillg�ngar,
4 kap. 5 � om nedskrivning av anl�ggningstillg�ngar,
4 kap. 9 � om v�rdering av oms�ttningstillg�ngar,
4 kap. 10 � om v�rdering av p�g�ende arbeten,
4 kap. 11 � om varulagrets anskaffningsv�rde,
4 kap. 12 � om redovisning till best�md m�ngd och fast v�rde, och
4 kap. 13 � om omr�kning av fordringar och skulder i utl�ndsk valuta.

5 �

I �rsbokslutet ska f�retaget l�mna de ytterligare upplysningar som

anges i andra och tredje styckena.

Upplysningar ska l�mnas om:
1. vilka principer f�r v�rdering av tillg�ngar, avs�ttningar och skulder som

har till�mpats,

2. hur v�rdet av varje post som tas upp som anl�ggningstillg�ng i balans-

r�kningen har ber�knats, och

3. hur stor del av de totala skulderna som f�rfaller till betalning senare �n

ett �r efter balansdagen.

Om f�retaget har �ndrat redovisningsprinciper, ska en upplysning l�mnas

om detta. Sk�len f�r �ndringen ska anges.

7 kap.

2 �

Dokument, mikroskrift och maskinl�sbara medier som anv�nds f�r att

bevara r�kenskapsinformation ska vara varaktiga och l�tt �tkomliga. De ska
bevaras fram till och med det sjunde �ret efter utg�ngen av det kalender�r d�
r�kenskaps�ret avslutades. De ska f�rvaras i Sverige, i ordnat skick och p�
betryggande och �versk�dligt s�tt.

Maskinutrustning och system som beh�vs f�r att presentera r�kenskaps-

informationen i den form som anges i 1 � f�rsta stycket 1 eller 2 ska h�llas
tillg�ngliga i Sverige under hela den tid som anges i f�rsta stycket.

background image

5

SFS 2010:1514

�verf�ring av r�kenskapsinformation

6 �

10

Ett f�retag f�r f�rst�ra s�dant material f�r bevarande av r�kenskaps-

information som avses i 1 �, om r�kenskapsinformationen p� ett
betryggande s�tt �verf�rs till n�got annat s�dant material. Om materialet �r
s�dant som avses i 1 � andra stycket, f�r det dock f�rst�ras f�rst fr�n och
med det fj�rde �ret efter utg�ngen av det kalender�r d� r�kenskaps�ret avslu-
tades.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.
2. Best�mmelserna i 1 kap. 2 � och 6 kap. 35 �� i sin nya lydelse till�m-

pas f�rsta g�ngen f�r �rsbokslut som avser r�kenskaps�r som avslutas n�r-
mast efter den 31 december 2010.

P� regeringens v�gnar

STEN TOLGFORS

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

10 Senaste lydelse 2006:874.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;