SFS 2010:1515 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

101515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om årsredovisningslagen

(1995:1554)

3

dels att 5 kap. 4 och 18 a §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 5 kap. 4 och 18 a §§ ska utgå,
dels att 3 kap. 4 och 11 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 3, 10, 11, 20, 22 och 25 §§,

6 kap. 1 §, 7 kap. 14 och 32 §§ samt 8 kap. 15 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

4 §

4

Posterna i balansräkningen och resultaträkningen ska tas upp var för

sig i den ordningsföljd som anges för respektive uppställningsform.

I fråga om poster som föregås av arabiska siffror ska de avvikelser göras

som är betingade av verksamhetens särskilda inriktning.

Andra poster än de som finns upptagna i uppställningsformerna får tas

upp, om de nya posternas innehåll inte täcks av uppställningsformernas pos-
ter. Posterna får delas in i delposter. Om delar av en post har tillkommit på
ett sådant sätt eller är av sådan storlek att det är av betydelse med hänsyn till
kravet i 2 kap. 3 § på en rättvisande bild att de redovisas särskilt, ska de tas
upp i delposter. Kompletterande poster ska ges beteckningar som tydligt
anger vad som ingår i posten.

Poster som föregås av arabiska siffror får slås samman,
1. om de är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på rättvi-

sande bild, eller

2. om sammanslagningen främjar överskådligheten och posterna och, i fö-

rekommande fall, delposterna anges i not.

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Jfr rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i
fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag (EGT L 222, 14.8.1978, s. 11, Celex
31978L0660), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/
EG (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049), samt rådets sjunde direktiv 83/
349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd
redovisning (EGT L 193, 18.7.1983, s. 1, Celex 31983L0349), senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42,
Celex 32009L0049).

3 Senaste lydelse av
5 kap. 18 a § 2006:871
rubriken närmast före 5 kap. 18 a § 2002:1062.

4 Senaste lydelse 1999:1112.

SFS 2010:1515

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1515

Mindre företag får slå samman poster i balansräkningen som avser till-

gångar, eget kapital, avsättningar och skulder, om posterna föregås av ara-
biska siffror.

11 §

5

Mindre företag får slå samman posterna 1–6 i bilaga 2 respektive

posterna 1–3 och 6 i bilaga 3 till en post benämnd bruttovinst eller bruttoför-
lust.

Ett företag som slår samman poster enligt första stycket ska i resultat-

räkningen, i anslutning till posten bruttovinst eller bruttoförlust, lämna upp-
gift om nettoomsättningen. Bolagsverket får i ett enskilt fall medge att upp-
giften om nettoomsättningen utelämnas, om det är motiverat av konkurrens-
skäl.

4 kap.

3 §

6

Anläggningstillgångar ska tas upp till belopp som motsvarar

utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om
inte annat följer av 4, 5, 6, 12, 13 a, 14 a, 14 e eller 14 f §.

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska räknas in, utöver in-

köpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång får räknas in, utöver sådana

kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig
andel av indirekta tillverkningskostnader.

Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en till-

gång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till till-
verkningsperioden. Om ränta har räknats in i anskaffningsvärdet, ska en
upplysning om detta lämnas i en not.

Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i an-

skaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats
från tidigare år.

5 kap.

3 §

För varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen

eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 ska uppgift lämnas
om

1. tillgångarnas anskaffningsvärde,
2. tillkommande och avgående tillgångar,
3. överföringar,
4. årets avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,
5. årets nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar som har

gjorts med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket,

6. årets uppskrivningar, med särskild uppgift om uppskrivningsbeloppets

användning och oavskrivet uppskrivningsbelopp,

7. ackumulerade avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,
8. ackumulerade nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar

som har gjorts med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket,

5 Senaste lydelse 2006:871.

6 Senaste lydelse 2004:1173.

background image

3

SFS 2010:1515

9. ackumulerade uppskrivningar, och
10. korrigeringar av tidigare års avskrivningar enligt 4 kap. 4 §, ned-

skrivningar och uppskrivningar.

Grunderna för avskrivning av anläggningstillgångarnas olika poster ska

anges.

Till den del en tillgång skrivits av eller skrivits ned uteslutande av skatte-

skäl, ska en upplysning lämnas om detta med angivande av avskrivningens
eller nedskrivningens storlek.

Första stycket 7–10 gäller inte mindre företag.
För mindre företag som slår samman poster enligt 3 kap. 4 § femte stycket

ska det som föreskrivs i första och andra styckena om anläggningstill-
gångarnas poster i balansräkningen i stället avse de sammanslagna posterna.

10 §

För varje fordringspost i balansräkningen som är upptagen under Om-

sättningstillgångar eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket
2, ska anges den del som förfaller till betalning senare än ett år efter balans-
dagen.

För varje skuldpost i balansräkningen eller i sådana noter som avses i

3 kap. 4 § fjärde stycket 2, ska anges den del som förfaller till betalning se-
nare än ett år efter balansdagen, samt den del som förfaller till betalning se-
nare än fem år efter balansdagen.

För mindre företag som slår samman poster enligt 3 kap. 4 § femte stycket

ska det som föreskrivs i första och andra styckena om fordringsposter och
skuldposter i balansräkningen i stället avse de sammanslagna posterna.

11 §

7

För varje skuldpost i balansräkningen eller i sådana noter som avses i

3 kap. 4 § fjärde stycket 2 ska, om säkerhet har ställts, omfattningen av sä-
kerheterna anges med uppgift om deras art och form.

Om företaget har ställt säkerhet eller ingått ansvarsförbindelse till förmån

för koncernföretag, ska en särskild upplysning lämnas om detta.

För mindre företag som slår samman poster enligt 3 kap. 4 § femte stycket

ska, i stället för vad som föreskrivs i första stycket, anges omfattningen av
ställda säkerheter för den sammanslagna posten med uppgift om deras art
och form.

20 §

8

Större företag och sådana mindre företag som är publika aktiebolag

ska ange det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra er-
sättningar för var och en av följande grupper:

1. styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befatt-

ningshavare, och

2. anställda som inte omfattas av 1.
Tantiem och därmed jämställd ersättning till styrelseledamöter, verk-

ställande direktören och motsvarande befattningshavare ska anges särskilt.

I ett publikt aktiebolag ska vid tillämpningen av första och andra styckena

samtliga personer i bolagets ledning ingå i den grupp som avses i första
stycket 1. Antalet personer i gruppen ska anges. Vidare ska uppgifter om rä-
kenskapsårets löner och andra ersättningar lämnas för var och en av styrelse-

7 Senaste lydelse 1999:1112.

8 Senaste lydelse 2006:565. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

background image

4

SFS 2010:1515

ledamöterna och för den verkställande direktören. Sådana uppgifter behöver
dock inte lämnas för arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

22 §

9 Större företag och sådana mindre företag som är publika aktiebolag

ska lämna uppgift om det sammanlagda beloppet av kostnader och förplik-
telser som avser pensioner eller liknande förmåner till styrelseledamöter,
verkställande direktören eller motsvarande befattningshavare.

I ett publikt aktiebolag ska en uppgift som avses i första stycket omfatta

även pensioner och liknande förmåner till andra personer i bolagets ledning.
Antalet personer som omfattas ska anges. Vidare ska uppgifter lämnas för
var och en av styrelseledamöterna och för den verkställande direktören. Så-
dana uppgifter behöver dock inte lämnas för arbetstagarrepresentanter som
har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privat-
anställda.

25 §

10

Större företag och sådana mindre företag som är publika aktiebolag,

som har träffat avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrel-
seledamöter, verkställande direktören eller andra personer i företagets led-
ning, ska lämna uppgift om avtalen och om de väsentligaste villkoren i avta-
len.

6 kap.

1 §

11

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över ut-

vecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs
för förståelsen av årsredovisningen ska översikten innehålla hänvisningar till
och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av års-
redovisningen.

Upplysningar ska även lämnas om
1. sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultat-

räkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utveck-
lingen av företagets verksamhet, ställning och resultat,

2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat

under räkenskapsåret eller efter dess slut,

3. företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför,

4. företagets verksamhet inom forskning och utveckling,
5. företagets filialer i utlandet,
6. antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av företaget, den an-

del av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning
som har betalats för aktierna,

7. antal och kvotvärde för de egna aktier som har förvärvats under räken-

skapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken
av den ersättning som har betalats,

9 Senaste lydelse 2006:565.

10 Senaste lydelse 1999:1112.

11 Senaste lydelse 2006:871.

background image

5

SFS 2010:1515

8. antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räken-

skapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken
av den ersättning som har erhållits, och

9. skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett un-

der räkenskapsåret.

Om det är väsentligt för bedömningen av företagets ställning och resultat,

ska det även lämnas följande upplysningar avseende användningen av finan-
siella instrument:

1. mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning jämte, för varje

viktig typ av planerad affärshändelse där säkringsredovisning används, till-
lämpade principer för säkring, och

2. exponering för prisrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och kassa-

flödesrisker.

Utöver sådan information som ska lämnas enligt första–tredje styckena

ska förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke-finansiella upplysningar
som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat
och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar
om miljö- och personalfrågor. Företag som bedriver verksamhet som är till-
stånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska alltid lämna upplys-
ningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.

Andra stycket 3–5, tredje stycket och fjärde stycket gäller inte mindre fö-

retag.

7 kap.

14 §

12

Bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap. 2, 3, 4 a–7 och

10–13 §§, 14 § andra och tredje styckena, 15–18 §§ samt 18 b–25 §§ tilläm-
pas även på koncernredovisningen. Det som sägs där om större företag ska i
stället avse större koncerner och det som sägs om mindre företag ska i stället
avse mindre koncerner. Det som sägs i 5 kap. 18 b § om medelantalet an-
ställda ska avse medelantalet anställda i koncernen. Tilläggsupplysningarna
ska lämnas på det sätt som anges i 5 kap. 1 § första stycket andra och tredje
meningarna och andra stycket i samma paragraf.

Trots det som sägs i första stycket får uppgifter enligt 5 kap. 20 § tredje

stycket tredje meningen och 5 kap. 22 § andra stycket tredje meningen ute-
lämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen av nämnda bestämmelser
ska dock de lämnade uppgifterna innefatta även löner och andra förmåner
från koncernföretag.

32 §

Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av inter-
nationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser
i detta kapitel:

1. 1–3 a §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
2. 4 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,
3. 7 § vad gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om språk och form och

2 kap. 7 § om undertecknande,

4. 12 § första stycket om värderingsprinciper,

12 Senaste lydelse 2009:34.

background image

6

SFS 2010:1515

5. 14 § vad gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i 5 kap.:
– 12 § om lån till ledande befattningshavare,
– 15 § första och tredje styckena om en ekonomisk förenings eget kapital,
– 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
– 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
– 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner,

ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner,
– 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
– 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och
– 25 § om avtal om avgångsvederlag,
6. 31 § första stycket, vad gäller hänvisningarna till 6 kap. 1 och 2 a–4 §§

om förvaltningsberättelsens innehåll, och

7. 31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kon-

troll och riskhantering.

Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar en-

ligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I
sådant fall ska förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvisning
till den plats där uppgifterna har lämnats.

8 kap.

15 §

13

Om ett företag publicerar sin årsredovisning i ofullständigt skick,

ska det av publikationen framgå att den inte är fullständig. Det ska också
anges om den fullständiga årsredovisningen har getts in till registrerings-
myndigheten.

En årsredovisning får, när den publiceras i ofullständigt skick, inte åtföljas

av revisionsberättelsen. Publikationen ska i stället innehålla revisorns utta-
lande om att den fullständiga årsredovisningen har upprättats enligt lag, lik-
som uppgift om anmärkningar enligt

1. 9 kap. 31, 33 och 34 §§ aktiebolagslagen (2005:551),
2. 8 kap. 13 § andra–fjärde styckena lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar,

3. 28–30 §§ revisionslagen (1999:1079), och
4. 4 kap. 11 § andra och tredje styckena stiftelselagen (1994:1220).
Om någon revisionsberättelse inte har lämnats, ska detta förhållande lik-

som skälen för det anges.

Trots bestämmelserna i andra stycket får en ofullständig årsredovisning

publiceras tillsammans med revisionsberättelsen, om ofullständigheten be-
står i att

1. upplysningar enligt 5 kap. 18 § har lämnats utan uppgift om fördel-

ningen mellan kvinnor och män eller utan uppgift om fördelningen mellan
olika länder, eller

2. uppgift enligt 5 kap. 18 b § inte har lämnats.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Bestämmelsen i 4 kap. 3 § tredje stycket i sin nya lydelse tillämpas för-

sta gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december

13 Senaste lydelse 2005:918.

background image

7

SFS 2010:1515

2010. Övriga bestämmelser tillämpas första gången för det räkenskapsår
som avslutas närmast efter den 31 december 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Anita Wicktröm
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010